Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) teki syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana valvontaprojektin kuntasektorin tapahtumapalveluihin, joissa kunta tarjoaa palvelualustoja muiden tapahtumajärjestäjien käyttöön. Tyypillisiä palvelualustoilla järjestäviä toimia ovat erimerkiksi erilaiset juhlat, konsertit, tivolit ja sirkukset sekä massaurheilu-, tori- ja markkinatapahtumat.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti kaikilla palveluita tarjoavilla tahoilla on velvollisuus varmistua palveluiden turvallisuudesta oman roolinsa mukaisesti. Kunnat toimivat palvelualustan tarjoajina, kun ne vuokraavat tiloja muille tahoille. 

Tukes painotti projektissa ohjausta ja neuvontaa. Valvonnassa ei löytynyt merkittäviä puutteita, jotka olisivat johtaneet toimenpiteisiin. Tukes tunnisti valvonnassa useita hyviä käytänteitä, joita muiden palvelualustoja tarjoavien tahojen tulee hyödyntää toiminnassaan.

Hyvä käytänne: Palvelualustan tarjoaja kerää ja jakaa turvallisuustietoja

Yksittäinen tilojen tai alueiden käyttäjä ei välttämättä omassa toiminnassaan kykene havaitsemaan tai arvioimaan tekemiensä turvallisuushavaintojen merkittävyyttä esimerkiksi muiden palvelualustalla järjestettävien tapahtumien kannalta. Palvelualustan tarjoajan tulee kerätä havaintoja ja tietoja poikkeamista, sekä hyödyntää näitä havaintoja turvallisuuden kehittämisessä ja tehdä tarvittavia korjaavia toimia laajemmin sekä tarjota tietoja muille käyttäjille. 

Kerättyä turvallisuustietoa tulee hyödyntää myös alueiden ja tilojen muiden käyttäjien opastamisessa siten, ettei vaaraa esiintyisi. Esimerkiksi alueelliset erityispiirteet olosuhteissa tai muut rajoitteet tulee saattaa alueita ja tiloja käyttävien tietoon.

Tarkastushavainnot

Kunnat pyrkivät edistämään turvallisuutta alueiden ja tilojen käytössä sekä jakamalla tapahtumajärjestäjille tietoa että viranomaisyhteistyöllä. Kunnat arvioivat alueiden soveltuvuutta tapahtumajärjestäjän ilmoitta-maan käyttöön olemassa olevien tietojen perusteella sekä ottamalla huomioon muiden viranomaisten ohjeet. 

Tukes ei havainnut puutteita tai vaaraa aiheuttavia seikkoja. Tukes antoi toimijoille ohjausta ja neuvontaa erityisesti turvallisuutta koskevasta tietojenantovelvollisuudesta sekä onnettomuustiedon seurannasta. Tukes opasti palvelualustojen tarjoajia muun muassa siihen, miten kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuusasiakirjaa voi hyödyntää toimijan turvallisuustason varmistamiseen. 

Yhtenä palvelutyyppinä Tukes otti projektissa esille moottoriurheilun ja -palvelut. Suuri osa kunnista tunnistaa ja tiedostaa huonosti moottoriurheilun tapahtumana ja erityisesti sen luonteen ja erityispiirteet, ja ohjeistaa siksi toimintaa harjoittavia tahoja heikosti. Pysyvistä moottoriradoista, -paikoista, toimijoista tai näiden toiminnan luonteesta ei juurikaan ollut tietoa kunnissa. 

Monilla kunnilla on tarjolla tapahtumajärjestämisen opas tapahtumia järjestäville tahoille. Pääosin oppaissa on pyritty antamaan yleisö- ja tapahtumaturvallisuutta koskevia ohjeita ja tietoja mm. viranomaisyhteistyöstä sekä lainsäädännöistä. 

Tukes toteutti vastaavan valvontaprojektin messutoimijoiden palvelualustoihin vuonna 2018.


Lisätietoja
ylitarkastaja Kari Koponen, puh. 029 5052 094, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi