Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palotarkastus


Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. (Pelastuslaki 379/2011 78 §)

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määräaikainen valvonta

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvonta suoritetaan pääsääntöisesti niin sanotun itsearviointilomakkeen avulla. Aiemmin asuinkiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa kiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla. Tästä ajatuksesta on jalostunut pelastuslaitoksen kehittämä itsearviointi.

Itsearvioinnin perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman lomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta. Täytetty lomake on palautettava annettuun määräaikaan mennessä verkkolomakkeella tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella kirjeen mukana toimitetussa palautuskuoressa. Itsearvioinnissa annettujen vastausten perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen. Näitä ovat esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä valistus ja neuvonta. Pelastusviranomainen suorittaa valvonta-alueilla tarvittaessa pistokoeluonteisia palotarkastuksia opastaakseen asukkaita itsearvioinnin yhteydessä esiin nousseissa paloturvallisuusasioissa. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa.

Palautuneiden itsearviointilomakkeiden valvonnan tekevät Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiehet. Mikäli valvontalomakkeessa asiakas on ilmoittanut valvontaa edellyttäviä puutteita, ollaan häneen yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse ja näin valvotaan, että ilmoitetut puutteet on korjattu.

Vuosittain itsearviointikirje lähetetään 10 %:lle kunnan pientaloista ja vapaa-ajan asunnoista. Rivi- ja kerrostalojen valvontaan käytetään vastaavaa valvontatapaa tai valvonta voidaan suorittaa myös perinteisesti palotarkastuskäyntinä.

Muu valvontatoiminta

Säännöllisen valvonnan lisäksi pelastusviranomainen tekee tarpeen mukaan myös muuta valvontaa. Muut valvonta voi käynnistyä esim. asukkaan tai kiinteistön omistajan pyynnöstä, toisen viranomaisen pyynnöstä, ilmiannosta tai vaikkapa tapahtuneen onnettomuuden aiheuttaman valvontatarpeen vuoksi.

Hinnasto

Pelastuslaitoksen valvonnasta perittävät maksut (.pdf)

 

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja ohjaa ja neuvoo sinua paloturvallisuusasioissa, nuohouksen järjestämisessä, palotarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä, pelastussuunnittelussa sekä kaikessa onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa.

Päivystävä palotarkastaja on tavoitettavissa arkisin klo 9-11.00 ja 12-15.00 puhelinnumerosta 0440 773 222 tai palotarkastaja@paijatha.fi.