Palotarkastus

Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. (Pelastuslaki 379/2011 78 §)

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen määräaikainen valvonta

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvonta suoritetaan pääsääntöisesti niin sanotun omavalvontalomakkeen avulla. Aiemmin asuinkiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa kiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla. Tästä ajatuksesta on jalostunut pelastuslaitoksen kehittämä omavalvonta.

Omavalvonnan perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman omavalvontalomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta. Täytetty omavalvontalomake on palautettava annettuun määräaikaan mennessä verkkolomakkeella tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella omavalvontakirjeen mukana toimitetussa palautuskuoressa. Omavalvonnassa annettujen vastausten perusteella pelastusviranomainen arvioi mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarpeen. Näitä ovat esimerkiksi palotarkastus, asiakirjavalvonta sekä valistus ja neuvonta. Pelastusviranomainen suorittaa omavalvonta-alueilla tarvittaessa pistokoeluonteisia palotarkastuksia opastaakseen asukkaita omavalvonnan yhteydessä esiin nousseissa paloturvallisuusasioissa. Lisäksi palotarkastuksia suoritetaan kiinteistöihin, jotka eivät vastanneet omavalvontaan määräajan kuluessa.

Palautuneiden omavalvontalomakkeiden valvonnan tekevät Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiehet. Mikäli valvontalomakkeessa asiakas on ilmoittanut valvontaa edellyttäviä puutteita, ollaan häneen yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeitse ja näin valvotaan, että ilmoitetut puutteet on korjattu.

Vuosittain omavalvontakirje lähetetään 10 %:lle kunnan pientaloista ja vapaa-ajan asunnoista. Rivi- ja kerrostalojen valvontaan käytetään vastaavaa omavalvonta-tapaa tai valvonta voidaan suorittaa myös perinteisti palotarkastuskäyntinä.

Muu valvontatoiminta

Säännöllisen valvonnan lisäksi pelastusviranomainen tekee tarpeen mukaan myös muuta valvontaa. Muut valvonta voi käynnistyä esim. asukkaan tai kiinteistön omistajan pyynnöstä, toisen viranomaisen pyynnöstä, ilmiannosta tai vaikkapa tapahtuneen onnettomuuden aiheuttaman valvontatarpeen vuoksi.

Ohjeet ja lomakkeet

Palotarkastus

Pelastusasetus 407/2011

Pelastuslaki 379/2011

Hinnasto

Pelastuslaitoksen valvonnasta perittävät maksut (.pdf)

 

Päivystävä palotarkastaja

Päivystävä palotarkastaja ohjaa ja neuvoo sinua paloturvallisuusasioissa, nuohouksen järjestämisessä, palotarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä, pelastussuunnittelussa sekä kaikessa onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä asioissa.

Päivystävä palotarkastaja on tavoitettavissa arkisin klo 9-11.00 ja 12-15.00 puhelinnumerosta 0440-773 222 tai palotarkastaja@paijatha.fi.