Toiminnassamme on muutoksia koronaviruksen ehkäisemiseksi. Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan normaalisti.

Saat yhteyden pelastuslaitokseen puhelimitse, sähköpostitse tai chatilla:

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-14.30: 03 8773112
Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9-11 ja 12-15: 0440 773 222
Hätänumero 112

Maatilojen paloturvallisuus

Paloturvallisuus on ensiarvoisen tärkeää maatiloilla, sillä toimintaympäristöstä johtuen tulipalon riski on erityisen suuri. Maatilapaloista yli puolessa syttymissyynä ovat olleet sähkölaitteet ja niihin liittyvät asennukset. Sähköturvallisuuteen vaikuttavat etenkin karjatilojen haastavat olosuhteet. Pitkät välimatkat hidastavat pelastustoimen saapumista, joten ennaltaehkäisy ja alkusammutus nousevat ensiarvoisen tärkeiksi.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa, mihin riskeihin maatilojen tulee varautua ja millä tavoin, jotta ennalta ehkäistään erilaisia onnettomuuksia mahdollisimman tehokkaasta. Lisäksi pelastussuunnitelmassa on toimintaohjeita onnettomuustilanteisiin. Lainsäädännön osalta suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) sekä tuetun rakentamisen osalta asetukseen (474/2014).

Pelastussuunnitelman tekoa suositellaan kaikkiin kohteisiin. Lainsäädäntö velvoittaa tekemään sen mm. seuraaviin kohteisiin:

  • Ympäristöluvan vaativiin eläinsuojiin
  • Kohteisiin, joiden tulee tehdä ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä toiminnasta

Tuetun rakentamisen osalta on pelastussuunnitelma toimitettava pelastusviranomaiselle Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti. Suunnitelmassa on erityisesti esitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt sekä henkilöstö. Pelastussuunnitelman tulee sisältää sähkölaitteiden tarkastus-, huolto- ja kunnossapito-ohjelma sekä suunnitelma, missä esitetään turvatoimet rakennuksessa tulitöitä tehtäessä.

Kemikaalien käsittely ja varastointi

Maatilojen kemikaalien käsittely ja varastointi on lisääntynyt tilojen koon kasvaessa. Kemikaalien asianmukainen varastointi niille tarkoitetuissa paikoissa vähentää onnettomuusriskiä ja ympäristönpilaantumisvaaraa sekä parantaa yleistä turvallisuutta. Kemikaalin joutuminen maaperään voi aiheuttaa esim. juomaveden pilaantumisen kaivossa tai kalakuoleman vesistöön päästessään.

Kemikaalimäärien kasvaessa toiminta muuttuu ilmoituksenvaraiseksi toiminnaksi, jolloin toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kemikaali-ilmoitus pelastuslaitokselle. Kemikaali-ilmoitus löytyy kohdasta Vaaralliset kemikaalit. Korkeatyppisen ammoniumnitraattilannoitteen varastointi maatilalla ilmoitetaan erillisellä lomakkeella kts. kohdasta lisätietoja.

Maatilan kemikaaliturvallisuusoppaassa kerrotaan tarkemmin pelastuslaitoksen suorittamasta kemikaalivalvonnasta maatiloilla. Öljysäiliöiden turvallisuudesta on lisää ohjeita kohdassa Vaaralliset kemikaalit.

Rakennushankkeet

Maatalouden tuotantorakennusten paloteknisessä suunnittelussa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E määräyksiä ja ohjeita. Tuetulle rakentamiselle on asetettu tarkempia määräyksiä Maa-ja metsätalousministeriö maatilarakentamista koskevissa asetuksissa ja niiden liitteinä annetuissa rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa.

Ohjeet ja lomakkeet

[bsk-pdf-manager-list-category id=”13″]