Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Poistumisturvallisuus

Pelastuslain mukaan rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava rakennuksen poistumisturvallisuudesta ja uloskäytävien kulkukelpoisuudesta ja esteettömyydestä. Vaaratilanteen sattuessa rakennuksessa olevien on pystyttävä poistumaan turvallisesti ja tehokkaasti tai heidät on voitava pelastaa muilla keinoin.

Älä säilytä tavaraa

  • uloskäytävillä, kuten porrashuoneessa
  • ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä

Huolehdi myös kiinteistön pelastusteiden ajokelpoisuudesta ja esteettömyydestä.

Poistumisturvallisuusselvitys

Poistumisturvallisuusselvitys on tarkoitettu toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden paloturvallisuuden suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon apuvälineeksi. Tavoitteena on, ettei yksikään asukas tai hoidettava kuolisi tai loukkaantuisi tapahtuvissa tulipaloissa. Riittävä poistumisturvallisuus on toiminnanharjoittajan vastuulla.

Poistumisturvallisuusselvitystä edellytetään kaikilta uusilta hoitolaitoksilta tai vastaavilta yleensä jo rakennusluvan yhteydessä. Edellytys poistumisturvallisuusselvityksen laatimisesta löytyy myös pelastuslaista 379/2011.

Poistumisturvallisuusselvityksellä toiminnanharjoittaja osoittaa turvallisen poistumisen vaatimuksen täyttyvän. Poistumisturvallisuusselvitys tarkoittaa käytännössä asukkaiden tai hoidettavien omatoimisen selviytymisen ja avuntarpeen sekä henkilökunnan ja palokunnan pelastajien toimintavalmiuden analysointia tulipalotilanteessa tarkasteltavassa toimintaympäristössä. Mikäli ne eivät ole kaikissa tilanteissa riittäviä takaamaan asukkaiden tai hoidettavien paloturvallisuutta, parannetaan auttajien toimintavalmiuksia tai kohotetaan rakennuksen paloteknistä suojaustasoa riittävästi.

Pelastusviranomainen arvioi tulleen poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, ovatko rakennusten ja tilojen turvallisuusjärjestelyt riittävät varmistamaan henkiöiden turvallisen poistumisen tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa. Ennen arviointia ja päätöksen tekemistä pelastusviranomainen voi epäselvissä tilanteissa vaatia toiminnanharjoittajaa toteuttamaan yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa poistumiskokeen sen todentamiseksi, toteutuuko poistuminen tai pelastaminen toiminnanharjoittajan esittämällä tavalla.

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai aina toiminnan muuttuessa. Tieto päivityksestä on toimitettava pelastuslaitokselle. Päivitykseen voi käyttää erillistä päivitysilmoituslomaketta.

Poistumisturvallisuusselvityksen voi palauttaa pelastuslaitokselle joko sähköpostitse os. phpela@paijatha.fi tai kirjeitse os. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Kirjaamo, Mannerheiminkatu 24, 15100 LAHTI.