Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

3 Tulentekoilmoitus ja kulotus

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varoitukset voi tarkastaa Ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Myös kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotuleksi.

Kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa. Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua. Ilmoitus kulotuksesta tehdään suoraan pelastuslaitokselle alla esitetyllä valtakunnallisella ilmoituslomakkeella tarvittavina karttaliitteineen. Kirjallisen ilmoituksen kulotuksesta tekee kulottaja. Linkki ilmoituslomakkeelle ohjaa pelastustoimen yhteiselle sivustolle.

Puutarhan risujen ja oksien hävittäminen polttamalla on kokonaan kielletty Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alueella (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila ja Padasjoki), Hartolan kunnan kirkonkylän taajamassa, Iitin asemakaava-alueella sekä Sysmän kunnan taajama-alueella. Kielto perustuu Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksiin 2023, Hartolan kunnan jätehuoltomääräyksiin 2022, Kymen Jätelautakunnan jätehuoltomääräyksiin 2023 ja Sysmän kunnan alueen jätehuoltomääräyksiin 2023. Lisätietoja saat oman kunnan ympäristönsuojelu- tai jätehuoltoviranomaiselta.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Alueen pelastusviranomainen voi myös keskeyttää avotulen käytön, jos siitä aiheutuu välitön tulipalon tai onnettomuuden vaara.

Ohjeet ja lomakkeet

Tulentekoilmoitus ja kulotus

(Linkki) Tulentekoilmoitus (esim. kulotus)