Toiminnassamme on muutoksia koronaviruksen ehkäisemiseksi. Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät suoritetaan normaalisti.

Saat yhteyden pelastuslaitokseen puhelimitse, sähköpostitse tai chatilla:

Asiakaspalvelu arkisin klo 9-15: 03 8773112
Päivystävä palotarkastaja arkisin klo 9-11 ja 12-15: 0440 773 222
Hätänumero 112

Tulentekoilmoitus ja kulotus

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varoitukset voi tarkastaa Ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Myös kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotuleksi.

Kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa. Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua. Ilmoitus kulotuksesta tehdään suoraan pelastuslaitokselle alla esitetyllä ilmoituslomakkeella tarvittavina karttaliitteineen. Kirjallisen ilmoituksen kulotuksesta tekee kulottaja.

Puutarhan risujen ja oksien hävittäminen polttamalla on kokonaan kielletty Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä), sekä Hartolan kunnan kirkonkylän taajamassa. Kielto perustuu Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräyksiin 2020 ja Hartolan kunnan ympäristönsuojelumääräyksiin 2013. Lisätietoja saat oman kunnan ympäristönsuojelusta.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Alueen pelastusviranomainen voi myös keskeyttää avotulen käytön, jos siitä aiheutuu välitön tulipalon tai onnettomuuden vaara.