Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuden järjestämistä valvovat monet tahot. Tilaisuuden järjestäjän onkin tarvittaessa haettava erilaisia lupia monilta eri viranomaisilta.

Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava myös siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tästä syystä useimpiin yleisötilaisuuksiin on pelastuslain mukaisesti laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma, sekä ilmoitus tuliesityksestä tai pyrotekniikan käytöstä, on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. Suunnitelma tulee toimittaa Heinolan päivystävälle palomestarille os. yleisotilaisuudet@paijatha.fi. Hän antaa myös neuvoa ja opastusta suunnitelmien laatimisessa p. 0440-773 128.

Milloin pelastussuunnitelma on laadittava?

Pelastussuunnitelma on laadittava tapahtumaan tai yleisötilaisuuteen, jossa

  1. Arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  2. Käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  3. Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
  4. Tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslaissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Tämä suunnitelma voi olla esimerkiksi turvallisuusasiakirja.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman sisältö: Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Tehosteiden käyttö

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Yleisötapahtuman pelastussuunnitelmassa tulee käsitellä myös tehostetoteutuksen riskit sekä siihen liittyvät turvallisuusjärjestelyt.

Ilmoituksessa tulee nimetä vastuuhenkilö, jolla tulee olla panostajalaissa tarkoitettu tehostealan pätevyys (E-luokka). Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja käytetään säännösten mukaisesti ja pelastusviranomaisen asettamien rajoitusten ja ehtojen mukaisesti.

Pelastusviranomainen voi ilmoituksen perusteella määrätä erikoistehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusviranomainen voi kieltää käytön, jos siitä aiotussa paikassa ja aiottuna ajankohtana voidaan katsoa aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Yleisötilaisuuksien valvonta

Pelastusviranomaisen tulee pelastuslain mukaan tarvittaessa suorittaa palotarkastus ja tarkastaa yleisötilasuuden turvallisuusjärjestelyt katsoessaan tämän tarpeelliseksi. Tarve perustuu viranomaisen harkintaan arvioiden tapahtuman riskejä. Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan kirjattuja ohjeellisia rajoja on:

  • Samanaikaisesti tapahtumassa paikalla yli 2000 henkilöitä.
  • Tarkastus suoritetaan myös tarvittaessa, mikäli henkilömäärä on pienempi, mutta tapahtumassa käytetään pyrotekniikkaa, sen poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuuksien valvontakäynti on maksullinen. Maksu peritään pelastuslaitoksen hinnaston mukaisesti.

Kuluttajaturvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan vastuu palvelujen turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla. Kuluttajapalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. Kuluttajapalveluiden valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle TUKES.

Hinnasto

Pelastussuunnitelman käsittely on maksuntonta, mutta pelastusviranomaisen riskienarviointiin perustuva valvontakäynti on maksullinen.

Pyroteknisten tehosteiden käyttöön ja tuliesitykseen liittyvien ilmoitusten käsittelystä peritään maksu.

Pelastuslaitoksen valvonnasta perittävät maksut (.pdf)

Yhteystiedot

Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien käsittelystä antaa lisätietoja Heinolan päivystävä palomestari p. 0440 773 128 ja suuremmista yleisötilaisuuksista paloinsinööri Marko Kaihola p. 0440 773 109.

Suunnitelma tulee toimittaa Heinolan päivystävälle palomestarille os. yleisotilaisuudet@paijatha.fi.