Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rakentamisen ohjaus

Paloturvallisuuteen kiinnitetään Suomessa runsaasti huomiota kiinteistöjen suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Viranomaismääräyksin ja ohjein varmistetaan rakennusten henkilö- ja paloturvallisuuden minimitaso kaikessa rakentamisessa.

Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat ja ohjaavat rakentamista Suomessa. Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain ja asetuksen tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat asetuksena annettavat rakentamisen säännökset sekä niitä täydentävät ministeriön ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Pelastuslaitos tekee rakentamisen ohjauksessa tiivistä yhteistyötä alueen rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Tyypillisesti yhteistyötä tehdään väestönsuojien rakentamisen ohjauksessa, pelastustien toimivuuden ja paloturvallisuuden arvioinnissa, sekä arvioitaessa rakennuksen paloteknisiä laitteita, alkusammutuskalustoa tai savunpoistoa. Pelastusviranomaisen kiinnittää huomiota omalta osaltaan rakennuksen poistumisturvallisuuteen ja etenkin pelastustoiminnan edellytyksiin.

Pelastusviranomainen antaa pyydettäessä lausuntoja suunnitelmista ja  tekee rakennusvalvonnan niin edellyttäessä  asiantuntijatarkastuksen eli niin sanotun erityisen palotarkastuksen valmistuvissa kohteissa. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia erityisen palotarkastuksen tilaamisesta, mikäli se on kirjattuna rakennuslupaehtoihin. Erityisellä palotarkastuksella pelastusviranomaisen roolina on usein pelastustoiminnan edellytyksiin ja henkilöturvallisuuteen liittyvien laitteistojen tarkastus.

Rakennuksen käyttöönoton jälkeen paloturvallisuuden ylläpito ja valvonta kuuluvat rakennuksen omistajalle ja haltijalle sekä toiminnan harjoittajalle. Pelastuslaitos neuvoo ja opastaa tarvittaessa paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.