Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisten kemikaalien oikealla säilyttämisellä on vaikutusta rakennuksen paloturvallisuuteen. Lainsäädännössä onkin asetettu rajoitteita säilytyspaikkojen ja määrien osalta.

Öljylämmitys

Lämmitysjärjestelmän säännöllinen huolto ja kunnossapito parantaa öljylämmityksen turvallisuutta. Vaaratilanteita esiintyy öljylämmityslaitteiston virheellisen asennuksen, öljysäiliön täytön ja öljylämmityksen kunnossapidon laiminlyöntien seurauksena. Vahinkotilanteita aiheutuu erityisesti säiliön syöpymisestä, täyttövahingoista, putkirikoista ja suoja-altaan tiiveyden pettämisestä. Kiinteistön omistaja vastaa kunnostuksesta öljyvahingon sattuessa.

Öljylämmityslaitteistojen sekä lämmitysöljysäiliöiden asentaminen on luvanvaraista toimintaa. Kattilahuoneet ja polttoainevarastot vaativat rakennusluvan. Öljylämmityslaitteiston sekä -säiliön asentamisen saa suorittaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä asennusliike. Asennustodistus tulee toimittaa pelastusviranomaiselle, joka tarkastaa säiliöiden ja laitteistojen asianmukaisuuden kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöönotosta. Pelastusviranomaisen tarkastuksesta peritään pelastuslaitoksen hinnaston mukainen maksu. Asennustodistuksen voi toimittaa osoitteeseen Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Riskienhallinta, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti tai palotarkastaja@paijatha.fi.

Pelastuslaitos suosittelee kaikkien öljysäiliöiden kunnon säännöllistä tarkastuttamista. Laki velvoittaa tarkastuksen tärkeillä pohjavesialueilla oleville maanalaisille öljysäiliöille sekä säiliöille, joille kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on asetettu lakisääteinen tarkastusvelvoite. Säiliö tulee tarkastuttaa päteväksi hyväksytyllä tarkastusliikkeellä. Yksityiskohtaiset ohjeet löydät Pientalon öljylämmitys -ohjeesta ja Pidä huolta öljysäiliöstäsi -ohjeesta.

Öljysäiliön käytöstä poistaminen tulee ajankohtaiseksi säiliön uusimisen tai lämmitysjärjestelmän vaihtamisen yhteydessä. Tällöin on huolehdittava säiliön tyhjennyksestä ja puhdistamisesta sekä säiliön käyttö on estettävä. Tarkentavat ohjeet esitetään Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen –ohjeessa.

Nestekaasun säilyttäminen

Nestekaasua saa säilyttää

  • asuinhuoneistossa mukaan lukien niihin kuuluvat parvekkeet, terassit tai vastaavat enintään 25 kg
  • erillisessä varastotilassa enintään 50 kg
  • erillisessä autotallissa enintään 25 kg
  • ajoneuvoissa, veneissä, sosiaalitilavaunuissa ja niihin rinnastettavissa tiloissa enintään 25 kg

Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa, kerrostalojen varastokopeissa sekä ajoneuvojen, veneiden, sosiaalitilavaunujen ja niihin rinnastettavien tilojen sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy. Nestekaasua ei saa säilyttää useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.

Palavien nesteiden ja syttyvien aerosolien säilyttäminen

Palavia nesteitä ovat esimerkiksi tuulilasinpesunesteet, jäänestoaineet, osa maaleista, liuottimet, pienkonebensiini ja sytytysnesteet. Syttyvät aerosolit sisältävät palavaa nestettä tai syttyvää kaasua.

Palavia nesteitä ja syttyviä aerosoleja saa säilyttää

  • asuinhuoneistossa mukaan lukien niihin kuuluvat parvekkeet, terassit tai vastaavat yhteensä enintään 25 litraa
  • erillisessä varastotilassa isäksi enintään 50 litraa
  • moottoriajoneuvosuojassa yhteensä enintään 60 litraa

Palavia nesteitä, joiden leimahduspiste ylittää 60 celsiusastetta, saa säilyttää moottoriajoneuvosuojassa enintään 200 litraa. Palavia nesteitä ei saa säilyttää useamman asuinhuoneiston käsittävän rakennuksen yhteisessä kellari- tai ullakkotilassa, joka on tarkoitettu asuntokohtaisen talousirtaimiston säilyttämiseen.

Jakeluasemilla saatetaan tankata polttoainetta astioihin, jotka eivät ole siihen soveltuvia. Esimerkiksi moottoribensiini voi haurastuttaa tai jopa sulattaa muoviastian, jota ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. Tarkentavat ohjeet esitetään Polttonesteiden turvallinen säilytys ja kuljetus -ohjeessa.

Polttoaineiden hintojen nousu on lisännyt niiden säilytystä kotona. Jakeluasemilla saatetaan tankata polttoainetta astioihin, jotka eivät ole siihen soveltuvia. Esimerkiksi moottoribensiini voi haurastuttaa tai jopa sulattaa muoviastian, jota ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston polttoaineiden säilytys ja kuljetus -videossa (vuodelta 2023) ohjeistetaan, kuinka polttonesteitä tulisi säilyttää ja kuljettaa turvallisesti.