Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

  Valvontatoiminta

Pelastuslaitoksen valvontatoiminta perustuu alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Pelastuslaitos määrittelee itse valvonnan toteuttamisen menettelyt ja kohdentamisen esim. palotarkastettavat kohteet valvontasuunnitelmassaan.

Pelastusviranomainen on säädetty valvomaan pelastuslain ja osaltaan myös kemikaalilain sekä öljyntorjuntalain mukaista toimintaa. Valvonta voi olla säännöllistä määräajoin tapahtuvaa tai se voi olla asiakkaan tai yhteistyötahon pyynnöstä käynnistyvää epäsäännöllistä valvontaa.

Valvonnalla pyritään parantamaan ihmisten turvallisuutta ja vähentämään onnettomuuksia mm. puuttumalla turvallisuuspuutteisiin. Pelastusviranomaisen suorittaman valvonnan painopisteenä on pelastuslain mukaisesti tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen sekä rakennusten käytönaikaisesta poistumisturvallisuudesta ja pelastustoiminnan edellytysten turvaamisesta huolehtiminen.

Pelastusviranomainen

Valvontaa suorittava pelastuslaitoksen henkilö on nimetty alueen pelastusviranomaiseksi. Pelastusviranomainen osoittaa henkilöllisyytensä ja toimivaltuutensa pelastusviranomaisen henkilökortilla. Pelastusviranomaisen henkilökortti on kuvalla varustettu kortti, josta ilmenevät henkilön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virkanimike. Kortin lisäksi pelastusviranomaiset tunnistaa virkapuvusta.

Maksullisuus

Valvonnan tehokkuutta on pyritty lisäämään sen maksullisuudella. Maksujen tavoitteena on myös varmistaa osaltaan pelastustoimen valvontaviranomaisen toimintaedellytyksiä, sillä maksuilla voidaan kattaa valvonnasta aiheutuvia kuluja. Suoritteista perittävän maksun suuruus voi olla enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten suuruinen. Lähtökohtaisesti maksun suuruus määräytyy suoritteen vaatiman työmäärään perusteella. Myös kemikaaliturvallisuuslain mukaisista valvontatoimenpiteistä voi periä maksuja. 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksut vahvistaa Päijät-Hämeen aluehallitus. (Hinnasto 1.1.2024 alkaen)

Valvonnan vaikuttavuus

Pelastuslaitos arvio valvontasuunnitelman toteutumista säännöllisesti. Tarvittaessa valvontakeinoja kehitetään ja muutetaan niin, että niillä saadaan tilanteeseen nähden mahdollisimman paras vaikuttavuus käytettävissä olevilla resursseilla.

Pelastuslaitos tekee yritysten ja laitosten määräaikaisen valvontatoiminnan onnistumisesta jatkuvaa kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen avulla asiakas voi antaa tehdyn valvontakäynnin onnistumisesta palautetta halutessaan myös nimettömänä.

Kuva: Asiakaspalautetta vuoden 2023 valvontatoiminnasta (tutkimuksen tekijänä Innolink Recearch Oy)

Asiakkaat antoivat valvontakäyntien kokonaisarvosanaksi 4.8 (2022: 4.8/5). Jopa 80 % asiakkaista antoi arvosanaksi 5 (asteikolla 5). Onnistuineimmat tekijät olivat: Palotarkastaja oli ammattitaitoinen (4,9), palotarkastaja oli ystävällinen ja palvelualtis (4,9), palotarkastaja perusteli asiat hyvin ja ymmärrettävästi (4,9) ja palotarkastaja huomioi kohteen erityispiirteet (4,8).