Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Sisäministeriön tiedote 15.2.2022

Pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishankkeiden 25 loppuraporttia on julkaistu Valtioneuvoston arkistossa Valtossa. Hankkeiden tavoitteena oli edistää hyvinvointialueilla tapahtuvaa pelastustoimen uudistustyötä. Hankkeissa pyrittiin tuottamaan uutta tietoa ja vahvistamaan uusien menettelytapojen sekä sovellusten käyttöönottoa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Hankkeissa tuotetut aineistot vastaavat pelastustoimen valtakunnallisen johtamisjärjestelmän sekä palvelutuotannon ohjaamisen kehittämistarpeisiin.

Hankkeissa kehitetyillä toimintamalleilla parannetaan muun muassa henkilöstön turvallisuutta ja luodaan käytännön ratkaisuja pelastuslaitosten väliselle yhteistyölle. Lisäksi pilotoitiin moniammatillisen yksikön toimintaa harvaan asutuilla alueilla sekä kehitettiin uudentyyppinen erityisresurssi maastopalojen sammuttamiseen. Yksi laaja hankekokonaisuus käsitteli johto- ja tilannekeskuksien kehittämistä. 

Koulutusaineistoja tuotettiin muun muassa CBRNE-toimintaan, kansainvälisen avun vastaanottamiseen (Host National Support), miehittämättömään ilma-alustoimintaan (UAS) sekä alusten koneenhoitajille. Lisäksi tuotettiin muun muassa materiaalihallinnan tietojärjestelmää koskeva esiselvitys, aineistoa väestösuojelun tueksi sekä pohja omavalvontaohjelmalle.

Hankkeiden taustaa 

Hyvinvointialueuudistuksessa pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tätä pelastustoimen hallintouudistusta on tuettu alueellisen valmistelun kehittämisrahoituksella, joka kohdennettiin pelastuslaitoksille vuosina 2020 ja 2021 toteutetuilla sisäministeriön hankehauilla.

Hankkeiden teemat perustuvat pelastustoimen uudistamisen tavoitteisiin sekä pelastus¬toimen uudistushankkeen (2015–2019) työryhmien loppuraporteissa esittämiin kehittä¬misehdotuksiin. Lisäksi pelastuslaitoksille ja Pelastustoimen kumppanuusverkostolle toteutettiin syyskuussa 2020 kysely, jossa pyydettiin esityk¬siä hanketeemoiksi. Tutkimus- ja kehittämishankkeet toteutettiin sisäministeriön ja alueellisten pelastuslaitosten yhteistyönä. 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Teija Mankkinen, 0295 488 671, teija.mankkinen@govsec.fi
erityisasiantuntija Jari Soininen, 0295 488 322, jari.soininen@govsec.fi

Tutustu kehittämishankkeiden loppuraportteihin