Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Päijät-Hämeen ja Kymen jätelautakuntien sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tiedote 15.4.2021

Keväisestä puutarhanhoidosta tulee aina jonkin verran oksa- ja risujätettä, jonka hävittämiseen kuntien jätehuolto- tai ympäristöviranomaiset antavat ohjeistuksensa. Suuressa osassa Päijät-Hämettä puutarhajätteen hävittäminen esimerkiksi polttamalla on kokonaan kielletty.

Kodin tai mökin risuja ja oksia hävitettäessä on huomioitava Päijät-Hämeen kunnissa voimassa olevat jätehuolto- ja ympäristömääräykset sekä Ilmatieteen laitoksen varoitukset.

Päijät-Hämeen jätelautakunnan alue:

Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä

Puutarhajätettä, kuten mitään muutakaan jätettä, ei saa hävittää polttamalla Päijät-Hämeen jätelautakunnan alueella. Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty jätehuoltomääräyksissä.

”Oksat ja risut kannattaa hakettaa ja käyttää esimerkiksi katteena pensaiden alla. Haravointijätteet voi kompostoida kiinteistöllä, jolloin saa multaa puutarhaan”, jätehuollon suunnittelija Sanna Kumpumäki Lahden kaupungilta sanoo.

”Jos risuja, oksia ja haravointijätteitä ei halua hyödyntää omassa puutarhassa, tulee ne viedä Salpakierto Oy:n lajitteluasemille”, Kumpumäki jatkaa.

Risut, oksat ja haravointijätteet voi viedä ilmaiseksi Salpakierto Oy:n lajitteluasemille.

Kiinteistöjen tulipesissä saa polttaa vain kuivaa, käsittelemätöntä puuta. Roskia ei saa hävittää kiinteistöjen tulipesissä. Sytykkeenä voi käyttää vähäisiä määriä paperia ja kartonkia.

Päijät-Hämeen jätelautakunta, asiakaspalvelu:
044 416 4352
ma-to klo 12-15 ja pe klo 8-11
Jätehuollon suunnittelija Sanna Kumpumäki p. 0440 187 143, jatelautakunta@lahti.fi

Hartola

Hartolan ympäristönsuojelumääräysten mukaan puutarhajätteen avopoltto kirkonkylän asemakaava alueen asutuilla alueilla on kielletty.

Lisätietoa Hartolan kunnan ympäristönsuojelusta: ymparisto@hartola.fi
Ympäristövalvonnan neuvontapuhelin 044 769 3000 arkisin ma-pe klo 9-15.

Kymen jätelautakunnan alue:

Iitti, Hamina, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Asemakaava-alueen ulkopuolella saa avopolttona polttaa käsittelemätöntä puutavaraa, kuivia risuja ja oksia, sekä maa- ja metsätaloudessa syntyviä myrkyttömiä ja polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuutähteitä.

Lisätietoa Kymen jätelautakunnasta: kymenjatelautakunta@kouvola.fi
Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas (1.5. alkaen) 020 61 58143
Suunnittelija Arja Soini 020 61 55545
Hallintosihteeri Eeva Forsström 020 61 59363

Juhannuskokkojen loimuista ja nuotiomakkarasta voi nauttia

Juhlapäivien kokot tai retkeilyn yhteydessä makkaran paisto nuotiolla ovat sallittuja. Kokkojen, nuotioiden ja grillaamisen ei katsota olevan tarkoitukseltaan jätteen hävittämistä. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Kuivia ja käsittelemättömiä puita saa polttaa kiinteistön tulipesässä lämmityksen yhteydessä ja sytykkeenä voi käyttää vähäisiä määriä paperia ja kartonkia. Roskia ei saa hävittää kiinteistöjen tulipesissä.

Muista turvallisuus avotulta käsiteltäessä

• Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muutoin ilmeinen, on avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty. Tuli leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsäänkin. Varoitukset voi tarkistaa: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

• Avotulen tekemiselle on aina oltava maanomistajan lupa.
• Huomioi tuulen vaikutus – voimakas tuuli saattaa levittää tulta hyvinkin nopeasti.
• Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten esimerkiksi paineistettu vesiletku ja sammutin sekä raivauskalustoa, kuten esimerkiksi harava ja lapio.
 • Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä hätäilmoituksen.
• Älä jätä tulta vartioimatta. Muista polton jälkeen aina jälkivartiointi.
• Tulen sytyttäjä on aina vastuussa palo- tai savuvahingoista sekä ennen kaikkea myös huolellisesta sammuttamisesta.
• Polton on oltava niin vähäistä, ettei sen seurauksena tule aiheettomia hätäpuheluita.

Avotulta on kaikki sellainen, josta tuli voi levitä maapohjan tai kipinöinnin vuoksi

Pelastuslain mukaan avotulta on kaikki tulenkäyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan rakennusten tulisijoissa sekä erityistä varovaisuutta noudattaen maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi hormillisissa, katetuissa tulentekopaikoissa.

Lisätiedot Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella
riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen
0440-773 208, marjo.oksanen@paijatha.fi

Kulotuksesta tai vastaavasta tulen teosta ilmoittaminen pelastuslaitokselle

Kulotuksesta ja suurista merkittävästi savua tuottavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus kunnan pelastusviranomaiselle. Muusta avotulesta ei ilmoitusta tarvitse tehdä.
Ilmoituksen voi tehdä Päijät-Hämeessä pelastuslaitoksen internet-sivujen sähköisen lomakkeen kautta: https://www.phpela.fi/tulentekoilmoitus/

Aiheeseen liittyviä lakeja:

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026 17 § (4.2.2000/90)

Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Pelastuslaki 379/2011

6 § (28.12.2018/1353) Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

8  § Ilmoitusvelvollisuus

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.