Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastustoimen palveluiden toimialalla sopeutustarve on 383 000 euroa.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue joutuu muiden hyvinvointialueiden tavoin tasapainottamaan talouttaan tänä ja edelleen ensi vuonna. Tehtävä on äärimmäisen vaikea tilanteessa, jossa kustannukset nousevat eri syistä, mutta rahoitus ei kasva vastaavasti. Hyvinvointialueen rahoitusta vähentää myös noin 50 miljoonan siirtymätasaus.

Hyvinvointialue on suunnitellut ensi vuodelle joukon toimenpiteitä, joilla tavoitellaan yhteensä noin 18 miljoonan euron suuruista tasapainotusta talouteen. Aluehallitus käsittelee talousarviota ja tasapainotustoimia kokouksessaan ensi viikon maanantaina. Talouden sopeuttamistarve ei pääty tähän, sillä valtio edellyttää lainanottovaltuuspäätöksen ehdoksi jo uutta suunnitelmaa toimista, joilla hyvinvointialue tasapainottaa talouttaan seuraavina vuosina.

Aluevaltuutetut ovat ottaneet kantaa sopeutustoimenpiteiden valmisteluun työn eri vaiheissa. Käytyjen keskustelujen pohjalta hyvinvointialue ei aio esittää henkilöstöohjelmansa toteutuksesta karsimista, koska sote- ja pelastusalan ammattilaisista on kova pula ja ohjelman toimet tähtäävät tilanteen korjaamiseen. Hyvinvointialue ei suunnittele myöskään henkilöstövähennyksiä tai lomautuksia, vaan hakee henkilöstökuluista säästöä epätarkoituksenmukaista ja kallista vuokratyötä sekä ylityötä ja erilliskorvauksia karsimalla. Myöskään ikääntyneiden entuudestaan tiukkoja tehostetun palveluasumisen pääsykriteerejä ei ehdoteta kiristettäviksi. Aluevaltuutetut osallistuvat tasapainotusurakkaan karsimalla kokouskuluja sekä pienentämällä valtuustoryhmille jaettavaa ryhmärahaa.

Vuoden 2024 suunnittelukehys on tässä vaiheessa vuotta laadittu noin 25 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Nollatuloksen saavuttaminen ei ollut realistinen vaihtoehto ensi vuonna. Tältä vuodelta ja vuodelta 2024 kertyvät alijäämä on katettava seuraavien vuosien aikana tekemällä vastaavaa määrä ylijäämää.

Toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja tilankäytön tiivistystä

Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialan tasapainottamistavoite on yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen pyritään uudistamalla laboratoriotutkimusten näytteenotto- ja tutkimusmenetelmiä ja parantamalla näytteenottoverkoston tehokkuutta. Ostopalveluiden määrää ja vuokratyövoiman käyttöä vähennetään. Henkilöstön tekemien lisätöiden määrää on supistettava. Muutokset saattavat hidastaa hoitoonpääsyä ja aiheuttaa riskin hoitojonojen kasvulle, mutta riskiä pienennetään uudistamalla samanaikaisesti toimintamalleja tehokkaammiksi useissa eri yksiköissä. Ensihoitoa yhtenäistetään siirtämällä se kokonaisuudessaan terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toiminnaksi. Lisäksi toimintaa sopeutetaan yhden hengen yöyksikön poistolla.

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla sopeuttamistarve on noin 4,5 miljoonaa euroa. Toimialalla supistetaan henkilöstön ostopalvelujen käyttöä, lisätöiden määrää sekä palvelujen hankintaa. Tämä saattaa heijastua muutoksina muun muassa palveluaikoihin. Lisäksi tarkastellaan työn tekemisen käytäntöjä, kuten päällekkäisten työvuorojen osuuksia, viikonloppuna tehtäviä töitä sekä varallaolokäytäntöjä. Toimitilojen käyttöä on tarkoitus tiivistää, sekä tarkistaa asiakasmaksuja ja ottaa käyttöön palauttamattomien apuvälineiden maksu. Toimialalla toteutettavaan ikääntyneiden palvelujen järjestämissuunnitelmaan liittyy merkittävä määrä palveluprosessien kehittämistä, ja tätä työtä jatketaan osana sopeuttamista.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan sopeutustavoite on noin 4 miljoonaa euroa. Palveluiden tuotantotapoja ja palvelupisteiden toimintaa on tarkoitus uudistaa toimitilojen käyttöä tehostamalla sekä digiratkaisuja hyödyntämällä. Henkilöstöresurssien supistaminen saattaa aiheuttaa käsittelyaikojen ja palvelujen odotusaikojen pidentymistä. Sopeuttamisesityksissä on myös asiakkaiden etuuksia pienentäviä muutoksia. Oman toiminnan kehittämisellä ja laajentamisella toimiala vähentää ostopalvelujen tarvetta.

Pelastustoimen palveluiden toimialalla sopeutustarve on 383 000 euroa, mikä toteutetaan karsimalla harkinnan mukaan palvelujen ostoja vain välttämättömiin, pidentämällä priorisoinnin perusteella pelastustoiminnassa käytettävän kaluston ja muun irtaimiston käyttöikää sekä vähentämällä muita ostoja ainoastaan välttämättömiin tarpeisiin.

Tukipalveluiden toimiala tuottaa muiden toimialojen tarpeisiin nimensä mukaisesti toimintaa tukevia palveluita kuten henkilöstö-, ict-, toimitila-, turvallisuus- ja välinehuoltopalveluita. Niistä nipistäminen laajassa mitassa olisi johtanut kustannusten kasvuun tai lisäsäästöjen tarpeeseen muilla toimialoilla, joten toimiala tasapainotustavoite on tällä hetkellä noin 450 000 euroa.

Hyvinvointialue etsii vielä loppuvuoden aikana noin 2,5 miljoonan euron edestä lisätoimia, joilla talouden tasapainotukselle asetettu kokonaistavoite saavutetaan. Toimiin voi sisältyä esimerkiksi vuokrahenkilöstön, palveluiden oston ja lyhytaikaisten sijaisten käytön vähentämistä.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue – Päijät-Hämeen hyvinvointialue