Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ilmatieteen laitos on antanut Päijät-Hämeeseen 17. huhtikuuta alkaen ruohikkopalovaroituksen. Varoituksen aikana avotulen sytyttäminen on kielletty. Muutenkin tulen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä kuiva maasto roihahtaa helposti esimerkiksi tupakasta tai kipinästä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos sammutti viikonloppuna 15.-16. huhtikuuta tupakasta syttynyttä tienvarren ruohikkoa ja roskien polton kipinän sytyttämää ulkorakennusta.

“Tulen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä kuiva maasto roihahtaa helposti. Tuulisella säällä palot myös leviävät erittäin nopeasti”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta huomauttaa.

Maasto on keväällä pitkään kuivaa ja Ilmatieteen laitoksen varoitukset on syytä tarkistaa joka kerta ennen avotulen sytyttämistä. Ajan tasaiset varoitukset löytyvät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Puutarhajätteen poltto on kielletty suuressa osassa Päijät-Hämettä

Kodin tai mökin risuja ja oksia hävitettäessä on huomioitava Päijät-Hämeen kunnissa voimassa olevat jätehuolto- ja ympäristömääräykset. Suuressa osassa Päijät-Hämettä puutarhajätteen hävittäminen polttamalla on kokonaan kielletty.

Ohjeistus Lahden seudun jätelautakunnan toimialueelle: Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan kunnat

Hartolan kunnan jätehuoltomääräykset

Sysmän kunnan jätehuoltomääräykset

Iitin kunnan jätehuoltomääräykset

Muista turvallisuus avotulta käsiteltäessä

• Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muutoin ilmeinen, on avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty. Tuli leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsäänkin. Varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta

• Avotulen tekemiselle on aina oltava maanomistajan lupa.

• Huomioi tuulen vaikutus: voimakas tuuli saattaa levittää tulta hyvinkin nopeasti.

• Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten esimerkiksi paineistettu vesiletku ja sammutin sekä raivauskalustoa, kuten esimerkiksi harava ja lapio.

 • Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä hätäilmoituksen.

• Älä jätä tulta vartioimatta. Muista polton jälkeen aina jälkivartiointi.

• Tulen sytyttäjä on aina vastuussa palo- tai savuvahingoista sekä ennen kaikkea myös huolellisesta sammuttamisesta.

 • Polton on oltava niin vähäistä, ettei sen seurauksena tule aiheettomia hätäpuheluita.

Pelastuslain mukaan avotulta on kaikki tulenkäyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan rakennusten tulisijoissa sekä erityistä varovaisuutta noudattaen maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi ja hormillisissa, katetuissa tulentekopaikoissa.

Kulotuksesta tai vastaavasta tulen teosta ilmoittaminen pelastuslaitokselle

Kulotuksesta ja suurista merkittävästi savua tuottavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus kunnan pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä pelastustoimen sähköisen lomakkeen kautta. Muusta avotulesta ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Aiheeseen liittyviä lakeja:

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026 17 § (4.2.2000/90)

Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Pelastuslaki 379/2011

6 § (28.12.2018/1353) Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

 § Ilmoitusvelvollisuus

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.