Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vaaralliset kemikaalit

Vaarallisen kemikaalin tunnistat kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen vaaralausekkeista ja varoitusmerkinnöistä. Vaarallisia kemikaaleja koskevista päätöksistä ja tarkastuksista veloitetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluhinnaston mukaiset valvontamaksut.

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista sekä ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista myymälässä on toimitettava os. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, kirjaamo, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti tai phpela@paijatha.fi.

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, muutokset ja toiminnan lopettaminen

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan

  • laajamittaiseen toimintaan, jota valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja
  • vähäiseen toimintaan, jota valvoo pelastusviranomainen

Teollisen käsittelyn ja varastoinnin jaottelussa otetaan huomioon kaikki saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevalla tuotantolaitoksella käsiteltävät ja varastoitavat vaaralliset kemikaalit.

Pelastusviranomaiselle on tehtävä ilmoitus (kemikaali-ilmoitus) vähäisestä toiminnasta, mikäli käsittely- ja varastointimäärät sitä edellyttää. Käytännössä ilmoitusvelvollisuus määritellään suhdelukulaskennan avulla Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 5 §:n mukaan. Pelastusviranomaiselle tulee ilmoittaa ilmoituksenvaraisen toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuotta pidemmäksi ajaksi ja toiminnan lopettamisesta.

Myös tilapäisestä toiminnasta on tehtävä kemikaali-ilmoitus. Tilapäisellä käsittelyllä tai varastoinnilla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää kemikaalin käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai kilpailuissa tai muuta vastaavaa toimintaa.

Kemikaali-ilmoitus on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukausi ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin tai tilapäisen toiminnan aloittamista. Apuna ilmoitusta tehdessä voi hyödyntää kemikaalitaulukkoa ja sen täyttöohjetta.

Toiminnanharjoittajan perusvelvollisuutena on huolehtia kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuden järjestämisestä. Huolehtimisvelvollisuus edellyttää turvallisuusjärjestelyistä huolehtimista ja nestemäisten aineiden osalta mm. vuotojenhallinnan järjestämistä. Tulipaloissa muodostuvien sammutusjätevesien leviämistä ympäristöön tai jätevedenpuhdistamolle tulee estää tarvittaessa rakenteellisin ratkaisuin, koska sammutusjätevesi voi sisältää ympäristölle haitallisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat vesistön, maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Tukes on julkaissut vuonna 2019 Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta –oppaan, jossa kerrotaan vaarallisten kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn ja sammutusjätevesien hallinnan periaatteista ja menettelytavoista, joilla voidaan saavuttaa kemikaaliturvallisuus- ja ympäristölainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset. Opas on tarkoitettu ohjeeksi kaikille nestemäisiä vaarallisia kemikaaleja käsitteleville ja varastoiville teollisuuslaitoksille ja muille toimijoille, esim. maatiloille, työmaille ja kasvihuoneille.

Sammutusjäteveden ympäristövaikutuksista on saatavilla lisätietoa ELY-keskuksen raportissa Sammutusjätevesien hallinta ja niiden ympäristövaikutukset.

Ilotulitteiden varastointi myymälässä

Ilotulitteiden ja pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään kuukausi ennen varastoinnin aloittamista. Uuden myyntipaikan kyseessä ollen käytetään laajaa ilmoituslomaketta. Mikäli myynti jatkuu seuraavana vuonna muutoksitta samassa myyntipaikassa, ilmoituslomakkeena käytetään suppeaa ilmoituslomaketta.  Ilmoitus helpottaa myyntipaikkojen valvonnan suunnittelua. Vastaavan hoitajan on täytettävä Ilotulitteiden myynnin itsearviointilomake ennen myynnin aloittamista.

Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytys ja varastointi myymälässä

Myymälässä vaarallisten kemikaalien varastointi voi olla ilmoituksenvaraista. Nestekaasun osalta kemikaali-ilmoitus on tehtävä vähintään 200 kg varastoinnista. Samaan ilmoitukseen kirjataan myös muut vaaralliset myynnissä olevat kemikaalit. Palavien nesteiden säilytys kaupassa Tukes -oppaassa esitetään myymälähuoneessa sallitut enimmäismäärät, jotka perustuvat myymälän suojausratkaisuun. Lähtökohtaisesti palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen määrät on pidettävä myymälätiloissa mahdollisimman pieninä.

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan yhteydessä on havaittu, että kaupan alalla ei toistaiseksi ole riittävässä laajuudessa ryhdytty kemikaalivalvonta-asetuksen (685/2015) edellyttämiin toimenpiteisiin. Vastuullisen kaupan alan toimijan tulee toteuttaa asetuksen mukaiset suojausratkaisut ilman, että valvontaviranomainen tulee sitä jokaisen myymälän kohdalla erikseen määräämään.

Öljylämmitys

Huolto- ja kunnossapito-ohjelman tulee kattaa öljylämmitykseen liittyvät tarkastukset ja korjaukset. Vaaratilanteita esiintyy öljylämmityslaitteiston virheellisen asennuksen, öljysäiliön täytön ja öljylämmityksen kunnossapidon laiminlyöntien seurauksena. Vahinkotilanteita aiheutuu erityisesti säiliön syöpymisestä, täyttövahingoista, putkirikoista ja suoja-altaan tiiveyden pettämisestä. Kiinteistön omistaja vastaa kunnostuksesta öljyvahingon sattuessa.

Öljylämmityslaitteistojen sekä lämmitysöljysäiliöiden asentaminen on luvanvaraista toimintaa. Kattilahuoneet ja polttoainevarastot vaativat rakennusluvan. Öljylämmityslaitteiston sekä -säiliön saa asentaa vain Tukesin hyväksymä asennusliike.

Pelastuslaitos suosittelee kaikkien öljysäiliöiden säännöllistä tarkastuttamista.Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt kuuluvat lakisääteisen tarkastuksen piiriin. Moni Päijät-Hämeen kunnista velvoittaa ympäristönsuojelumääräyksissään tarkastuttamaan kaikki öljysäiliöt Tukesin hyväksymällä tarkastusliikkeellä. 

Öljysäiliön käytöstä poistaminen tulee ajankohtaiseksi säiliön uusimisen tai lämmitysjärjestelmän vaihtamisen yhteydessä. Tällöin on huolehdittava säiliön tyhjennyksestä ja puhdistamisesta sekä säiliön käyttö on estettävä. Tarkentavat ohjeet esitetään Lämmitysöljysäiliön käytöstä poistaminen –ohjeessa.

Polttonesteet työmailla ja maastossa

Polttonesteiden kuljetuksesta ja varastoinnista työmailla vastaa usein koneurakoitsija, maanrakentaja tai muu vastaava toiminnanharjoittaja. Vastuu säiliöstä on aina säiliön omistajalla/haltijalla, joka myös ensisijaisesti vastaa mahdollisen öljyvahingon puhdistuskustannuksista. Onkin tärkeää, että säiliön omistajalla/haltijalla on oikeaa tietoa säiliön sijoittamiseen, kuljettamiseen, tarkastamiseen, huoltoon ja käytöstä poistamiseen liittyvistä asioista.

Polttonesteiden työmaan varastointiopas sisältää uuden säiliön osto-oppaan sekä tietoa säiliöihin ja polttonesteen varastointiin sekä tiekuljetukseen liittyvistä viranomaismääräyksistä. Oppaaseen on päivitetty vuonna 2021 täyttö- ja tankkauspaikan vuotojenhallinnan turvallisuusvaatimuksia, joilla voidaan saavuttaa kemikaaliturvallisuus- ja ympäristölainsäädännön yleiset vaatimukset. Ympäristöluvan varaiset toimijat ja toiminnan rekisteröineet noudattavat voimassa olevia lupamääräyksiä.

Jakeluasemat

Polttonesteiden jakeluasemien toimintaan ja viranomaisvalvontaan on laadittu jakeluasemaopas, jonka tarkoituksena on yhtenäistää valvontatyötä sekä jakeluasemien huoltoa ja kunnossapitoa. Oppaassa käydään läpi jakeluasemien kunnossapitoa eri toimijoiden, kuten asemanhoitajien ja pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisten roolia. Oppaaseen on tiivistetty jakeluasemia koskevien säädösten olennaiset kohdat. Toimijoiden ja valvontaviranomaisten tulee perehtyä alan säädöksiin ja normeihin. Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että jakeluasema säilyy vähintään rakennusluvan ja ympäristösäädösten edellyttämällä tasolla. Asemanhoitajan tehtävälistaa kannattaa hyödyntää aseman hoidossa.

Kemikaalien varastointi ja käyttö uimalaitoksissa

Uimahallien on tunnettava käyttämiensä kemikaalien ominaisuudet, vaarat ja turvalliset käyttötavat sekä varauduttava kemikaalien aiheuttamiin riskeihin niin rakenteellisesti kuin toiminnallisestikin. Kemikaalien varastointi ja käyttö uimalaitoksissa Tukes-ohje on suunnattu uimalaitosten rakennushankkeista ja arkisesta toiminnallisuudesta vastaaville. Ohjeen tarkoitus on muistuttaa asianomaisia uimalaitoksissa käytettävien allasvesikemikaalien varastoinnin ja käytön turvallisuudesta. Kemikaaliturvallisuuden tarkistuslista auttaa turvallisuuden varmistamisessa.

 

 

Hinnasto

Kemikaalilain mukaisten ilmoitusten käsittely on maksullista.
Pelastuslaitoksen valvonnasta perittävät maksut (.pdf)

 

Lisätietoja kemikaaliasioissa

Palotarkastaja Tarja Asikainen puh. 0440-773 117
Palotarkastaja Ari Heikkinen puh. 0440-773 132