Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto muistuttaa, että lainsäädännön vaatimuksia on noudatettava myös tilanteissa, joissa laitosten energian saanti halutaan turvata maailmalla olevan uhkaavan tilanteen johdosta.

Kemikaaliturvallisuuslainsäädäntö asettaa vaatimuksia vaarallisten kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille. Lainsäädäntöä on noudatettava, eikä säädökset tunne poikkeuksia lupa- tai ilmoitusmenettelystä. Tämä tarkoittaa, että polttoöljyjen ja nestekaasun varastointiin tarkoitetuille uusille säiliöille ja laitteistoille on saatava kemikaaliturvallisuuslainsäädännön edellyttämät luvat. Laajamittaisesti kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten luvat käsittelee Tukes. Vähäisten kohteiden osalta tehdään ilmoitus pelastuslaitokselle siten kuin vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (685/2015) säädetään.

Tukesin lupaprosessiin sisältyy kuulemis- ja lausuntokierrokset. Lupaprosessi kokonaisuudessaan kestää useita kuukausia. Laitoksilta, joiden polttoainesäiliöiden luvat on kumottu, edellytetään samaa menettelyä, jos säiliöitä on tarkoitus ottaa uudelleen käyttöön.

Varastojen ja laitosten käyttöönotto luvan ollessa keskeytettynä

Jos varastointi on keskeytetty, on ennen säiliöiden uudelleen käyttöönottoa varmistettava, että toiminta on turvallista. Käytännössä tämä tarkoittaa vähintään säiliöiden sisäpuolista tarkastusta ja säiliöiden varusteiden, putkistojen, pumppujen, vallitilojen sekä mahdollisten sammutusvesijärjestelmien toimintakunnon varmistamista. Lisäksi on varmistettava säiliöiden täyttöpaikan ja sammutusjätevesien hallinnan täyttävän säädösvaatimukset. Uudelleen käyttöönotto saattaa edellyttää myös valvontaviranomaisen tekemää uutta käyttöönottotarkastusta.

Kattiloiden käyttöönotto varapolttoaineella

Jos kattila otetaan käyttöön varapolttoaineella, tulee varmistaa, että kattila ja sen poltinjärjestelmät ovat soveltuvat varapolttoaineelle (esim. kevyelle polttoöljylle). Kattilan käytön turvallisuus on varmistettava hyväksytyn tarkastuslaitoksen muutostarkastuksella.

Jos laitoksella otetaan käyttöön varastoitu kattila, tulee hyväksytyn tarkastuslaitoksen tehdä sille muutostarkastus ennen käyttöönottoa. Muutostarkastuksessa tulee tarkastaa myös käytön valvonta ja sen edellytykset.

Lisätietoja:

Kati Hietamäki, ryhmäpäällikkö, puh. +358 295 052 011 (vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi)

Johanna Soppela, ylitarkastaja, puh. +358 295 052 585 (kattilalaitokset)

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi