Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vaatii, että moottoriurheiluseurat, lajiliitot ja alan yhdistykset parantavat yleisöturvallisuutta ralleissa ja muissa moottoriurheilutapahtumissa. Parannuksia tarvitaan sekä tapahtumien turvallisuussuunnitteluun että toteutukseen. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kiellettyihin ja yleisölle turvallisiin katselualueisiin, yleisölle annettaviin turvallisuusohjeisiin, tapahtuma-aikaisen jatkuvan tilannekuvan ylläpitämiseen ja läheltä piti -tilanteista oppimiseen. Tapahtuman suunnittelussa tulee tunnistaa vaarat etukäteen.

Yleisö on ohjattava turvalliseksi tunnistetuille katselualueille, joihin on helppo päästä ja joista kilpailua on hyvä seurata. Kielletyt katselualueet on merkittävä maastoon ja reittikarttoihin. Yleisölle pitää antaa selkeät ohjeet katselualueista ja kulkureiteistä jo tapahtuman ennakkomateriaaleissa. Tapahtumasta ei saa aiheutua vaaraa kenellekään, ei myöskään alueella liikkuville tai asuville henkilöille.

– Katsojien ja muiden alueella liikkuvien on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita. Katsojalla on myös oma vastuunsa siitä, ettei hän aiheuta omalla toiminnallaan vaaraa itselleen tai muille, korostaa ylitarkastaja Kari Koponen.

– Tapahtuman järjestäjän on valvottava, miten yleisö toimii esim. rallin katselualueilla ja tarvittaessa puututtava vaaralliseen käyttäytymiseen tai yleisön sijoittumiseen rallireitin varrella, Koponen jatkaa.

Lajiliittojen järjestämissä moottoriurheilutapahtumissa on yleisesti hyvät ohjeet kilpailijoiden turvallisuuden varmistamiseksi ja kilpailun häiriöttömän läpiviennin turvaamiseksi. Sen sijaan yleisöturvallisuutta ei moottoriurheilussa huomioida nykyisellään riittävästi, vaikka lajin tapahtumissa aiheutuu yleisölle vakavia vaaroja. Vuonna 2018 tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta moottoriurheilutapahtumissa. Tapauksia ovat Tukesin lisäksi käsitelleet poliisi ja Onnettomuustutkintakeskus OTKES (tutkintaselostus Y2018-03).

Läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista oppiminen on tärkeä osa moottoriurheilun kehittämistä. Moottoriurheilutapahtuman järjestäjän on pidettävä kirjaa tapahtuneista läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista sekä arvioitava onko syytä ryhtyä toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi tarvitaan nykyistä parempia käytäntöjä turvallisuustiedon jakamiseen tapahtumien järjestäjien kesken. Vakavista läheltä piti -tilanteista ja onnettomuuksista on viipymättä ilmoitettava Tukesiin .

Kansainvälinen lajiliitto FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) on kiinnittänyt rallien yleisöturvallisuuteen huomiota ja julkaissut uudet turvallisuusohjeet. Tukes tekee yhteistyötä autourheilun keskusliiton AKK-Motorsport ry:n ja Suomen Moottoriliitto ry:n kanssa turvallisuuden kehittämiseksi. Tukesin tavoitteena on lisätä yhteistyötä myös muiden moottoriurheilun järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Kari Koponen, p. 029 5052 094, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Linkit:

 www.tukes.fi/moottoriurheilu

 www.tukes.fi/tapahtumaturvallisuus