Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lahden seudun jätehuoltoviranomainen, Kymen jätelautakunta, Hartolan kunta ja Päijät-Hämeen pelastuslaitos tiedottavat:

Puutarhanhoidosta tulee aina jonkin verran puutarhajätettä, jonka hävittämiseen kuntien jätehuolto- tai ympäristöviranomaiset antavat ohjeistuksensa. Suuressa osassa Päijät-Hämettä puutarhajätteen hävittäminen polttamalla on kokonaan kielletty.

Kodin tai mökin risuja ja oksia hävitettäessä on huomioitava Päijät-Hämeen kunnissa voimassa olevat jätehuolto- ja ympäristömääräykset sekä Ilmatieteen laitoksen varoitukset.

Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alue:

Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä

Puutarhajätettä, kuten mitään muutakaan jätettä, ei saa hävittää polttamalla Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen alueella. Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty alueen jätehuoltomääräyksissä.

Oksat ja risut kannattaa hakettaa ja käyttää esimerkiksi katteena pensaiden alla. Haravointijätteet voi kompostoida kiinteistöllä, jolloin saa multaa puutarhaan. Jos risuja, oksia ja haravointijätteitä ei halua hyödyntää omassa puutarhassa, voi ne viedä ilmaiseksi Salpakierto Oy:n lajitteluasemille.

Kiinteistöjen tulipesissä saa polttaa vain kuivaa, käsittelemätöntä puuta. Roskia ei saa hävittää kiinteistöjen tulipesissä. Sytykkeenä voi käyttää vähäisiä määriä paperia ja kartonkia.

Lisätietoa: Lahden seudun jätehuoltoviranomainen, asiakaspalvelu: 044 416 4352 (ma-to klo 12–15 ja pe klo 9–11), jatehuoltoviranomainen@lahti.fi

Hartola

Hartolan ympäristönsuojelumääräysten mukaan puutarhajätteen avopoltto kirkonkylän asemakaava alueen asutuilla alueilla on kielletty.

Lisätietoa Hartolan kunnan ympäristönsuojelusta: ymparisto@hartola.fi

Ympäristövalvonnan neuvontapuhelin 044 769 3000 arkisin ma-pe klo 9-15.

Kymen jätelautakunnan alue:

Iitti, Hamina, Kotka, Kouvola, Lapinjärvi, Miehikkälä, Mäntyharju, Pyhtää ja Virolahti

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden hävittäminen polttamalla on kiellettyä. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Risujen ja haravointijätteiden käsittelylle on vaihtoehtoja

Jätelain mukaan materiaalit tulee ensisijaisesti hyödyntää materiaalina. Kymen jätelautakunnan alueella kiinteistöllä voi kompostoida siellä syntyvää puutarhajätettä.  Puutarhajätettä voi kompostoida kompostorissa, puu- tai metallikehikossa tai aumassa.

Puutarhajätettä voi viedä myös jäteasemille. Kymenlaakson Jäte Oy vastaanottaa haketuskelpoisia oksia ja risuja useimmilla alueen jäteasemilla maksutta ja haravointijätettä 8 €/m3 hinnalla. Lisätiedot www.kymenlaaksonjate.fi tai vaihde puh.05 744 3500.

Risuja ja oksia voi polttaa rajoitetusti erityistapauksissa

Jätehuoltomääräysten mukaan voi lämmityksen yhteydessä polttaa kiinteistön tulipesissä muun polttoaineen joukossa käsittelemätöntä puujätettä, kuivia risuja ja oksia sekä vähäisessä määrin kierrätykseen kelpaamatonta paperia ja kartonkia.

Jätehuoltomääräykset mahdollistavat avopolton asemakaava-alueen ulkopuolella silloin, kun kyseessä on käsittelemätön puutavara, kuivat risut ja oksat tai maa- ja metsätaloudessa syntyvät myrkyttömät ja polttokelpoiset jätteet, kuten kuivat oljet ja hakkuutähteet.

Missään edellä kerrotuissa erityistapauksissa polttaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa naapurustolle tai ympäristölle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Lisätietoa Kymen jätelautakunnasta: kymenjatelautakunta@kouvola.fi

Jätehuoltopäällikkö Katja Kangas 020 61 58143, suunnittelija Arja Soini 020 61 55545 tai hallintosihteeri Eeva Forsström 020 61 59363

Juhannuskokkojen loimuista ja nuotiomakkarasta saa nauttia

Juhlapäivien kokot tai retkeilyn yhteydessä makkaran paisto nuotiolla ovat sallittuja. Kokkojen, nuotioiden ja grillaamisen ei katsota olevan tarkoitukseltaan jätteen hävittämistä. Huomiothan kuitenkin, että polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Kuivia ja käsittelemättömiä puita saa polttaa myös kiinteistön tulipesässä lämmityksen yhteydessä ja sytykkeenä voi käyttää vähäisiä määriä paperia ja kartonkia. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä se sisällä liima-aineita. Roskia ei saa hävittää kiinteistöjen tulipesissä.

Muista turvallisuus avotulta käsiteltäessä

• Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muutoin ilmeinen, on avotulen tekeminen ehdottomasti kielletty. Tuli leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsäänkin. Varoitukset voi tarkistaa: ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

• Avotulen tekemiselle on aina oltava maanomistajan lupa.

• Huomioi tuulen vaikutus – voimakas tuuli saattaa levittää tulta hyvinkin nopeasti.

• Varaa paikalle riittävästi sammutusvälineitä, kuten esimerkiksi paineistettu vesiletku ja sammutin sekä raivauskalustoa, kuten esimerkiksi harava ja lapio.

 • Varaa paikalle puhelin, jolla voit tarvittaessa tehdä hätäilmoituksen.

• Älä jätä tulta vartioimatta. Muista polton jälkeen aina jälkivartiointi.

• Tulen sytyttäjä on aina vastuussa palo- tai savuvahingoista sekä ennen kaikkea myös huolellisesta sammuttamisesta.

 • Polton on oltava niin vähäistä, ettei sen seurauksena tule aiheettomia hätäpuheluita.

Avotulta on kaikki sellainen, josta tuli voi levitä maapohjan tai kipinöinnin vuoksi

Pelastuslain mukaan avotulta on kaikki tulenkäyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan rakennusten tulisijoissa sekä erityistä varovaisuutta noudattaen maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi hormillisissa, katetuissa tulentekopaikoissa.

Kulotuksesta tai vastaavasta tulen teosta ilmoittaminen pelastuslaitokselle

Kulotuksesta ja suurista merkittävästi savua tuottavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus kunnan pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä pelastuslaitoksen internet-sivujen sähköisen lomakkeen kautta, Päijät-Hämeessä osoitteessa: www.phpela.fi. Muusta avotulesta ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Aiheeseen liittyviä lakeja:

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1920/19200026 17 § (4.2.2000/90)

Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Pelastuslaki 379/2011

6 § (28.12.2018/1353) Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.

8  § Ilmoitusvelvollisuus

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.