Päijät-Hämeen liiton koordinoima Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hanke alkoi toukokuussa. Hankkeessa ovat mukana Lahti, Heinola, Asikkala ja Padasjoki sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos.

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hankkeen tavoitteena on kannustaa kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä muihin lämmitysmuotoihin tarjoamalla heille kohdennettua tietoa vaihtoehdoista, niiden kustannuksista ja saatavilla olevista tuista. Lisäksi hankkeessa pyritään tarkastelemaan kunnan nykyisten palveluiden saavutettavuutta ja parantamismahdollisuuksia.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on huolissaan ikääntyneiden öljysäiliöiden ja niiden varusteiden aiheuttamasta onnettomuusriskistä. Vastuu öljysäiliöstä on säiliön omistajalla/haltijalla, joka myös ensisijaisesti vastaa mahdollisen öljyvahingon puhdistuskustannuksista. Öljyvahinkojen puhdistaminen on yleisesti ottaen erittäin kallista.

Metallisäiliöiden syöpyminen, säiliöiden täyttövahingot ja putkirikot ovat tyypillisiä öljyvahingon aiheuttajia. Vuotanut öljy saastuttaa ympäristöä ja turmelee herkästi talon rakenteita. Vahinkoja voidaan ennaltaehkäistä teettämällä säännöllisesti tarkastukset Tukesin hyväksymällä asennusliikkeellä. Väärin käsiteltynä öljy voi olla myös paloturvallisuusriski.

Pelastuslaitos ylläpitää säiliörekisteriä, josta nähdään öljylämmitteisten kiinteistöjen tiedot. Hanke selvittää kiinteistöjen todellisen lukumäärän yhteistyössä pelastuslaitoksen ja energiayhtiöiden kanssa.

Pelastuslaitoksen lakisääteinen valvontavastuu koskee vain pohjavesialueilla olevien maanalaisten poltto- ja dieselöljyöljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia.

”Säiliörekisteriin kirjaamme kaikki pelastuslaitokselle toimitetut säiliöiden tarkastuspöytäkirjat riippumatta valvontavastuusta. Näin pysymme ajan tasalla säiliöiden kunnosta”, palotarkastaja Tarja Asikainen kertoo.

Pelastuslaitos neuvoo tarvittaessa säiliöiden omistajia ja haltijoita huolehtimaan säiliön ja sen varusteiden kunnossapidosta.

Lisätietoja hankkeesta:
www.paijat-hame.fi/kestavat-vaihtoehdot-oljylammitykselle

Johanna Snell, projektikoordinaattori
044 077 3637, Päijät-Hämeen liitto, www.paijat-hame.fi

Vanhempaa tyyppiä oleva terässäiliö sijoitettuna kellariin. Kuva: Phpela