sanapilvi: ensihoidon johtaminen koetaan helposti lähestyttäväksi
Sanapilveen on koottu tekijät, joissa ensihoidon esimiehet ovat onnistuneet erityisen hyvin. Kuva: Innolink

Innolinkin keväällä toteuttama kysely selvitti Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidon esimiestyön tilaa. Esimiestyö on parantunut merkittävästi vuosiin 2015 ja 2011 verrattuna.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos toteutti ensihoidon osastolla esimieskyselyn huhti−toukokuussa. Kyselyllä haluttiin selvittää esimiesten toimintatapoja ja osaamista sekä johtamistapaa suhteessa vaatimuksiin. Vastaava kysely on tehty aiemmin vuosina 2015 ja 2011.

Tutkimus suoritettiin sähköpostikyselynä pelastuslaitoksen ensihoidon esimiehille, esimiesten esimiehille, esimiesten kollegoille ja alaisille. Tutkimus perustuu 83 vastaukseen, ja siitä vastasi Innolink.

Tutkimuksen mukaan pelastuslaitoksen ensihoidossa esimiestyötä on parannettu merkittävästi.

”Hyvä esimiestyö luo perustan työssä viihtymiselle ja toiminnan kehittämiselle. Olemme panostaneet esimiesten ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, ja tämä vaikuttaa olleen hyvä suunta,” ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola toteaa.

Esimiehet helposti lähestyttäviä ja lupauksensa pitäviä

Tutkimuksen mukaan pelastuslaitoksen ensihoidon esimiehiä pidetään helposti lähestyttävinä (arvosana 6,4/7). Vastaajat kokevat, että työntekijöiden kykyyn toimia itsenäisesti luotetaan (arvosana 6,4/7) ja sovitut asiat toteutuvat (arvosana 6,4/7).

Tutkimuksen tekijän mukaan on hienoa, että juuri helppo lähestyttävyys saa tutkimuksessa parhaan arvosanan, sillä sitä pidetään tärkeimpänä esimiestyön mittarina.

Päivittäisjohtamiselle kiitosta

Tutkimuksen onnistumisarviot ovat kehittyneet merkittävästi (keskiarvo +0,87) aiempiin vuosiin verrattuna jokaisella osa-alueella. Parhaat arvosanat ensihoidon esimiehet saavat päivittäisjohtamisesta (arvosana 6,15/7), ryhmän jäsenenä toimimisesta (arvosana 6,08/7) sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista (arvosana 6,06/7). Päivittäisjohtamisessa nousua on etenkin alaisten mielipiteiden huomioimisessa, oikeudenmukaisuudessa ja ongelmatilanteiden rakentavassa ratkaisemisessa. Palautteen annon koetaan kehittyneen rakentavaksi, ja esimiesten kykenevän muuttamaan toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

Palautetta ja aikaa toivotaan lisää

Toisaalta palautetta ja kiitosta kaivataan lisää (arvosana 5,4-5,6/7). Esimiehiltä toivotaan myös nykyistä enemmän aikaa (arvosana 5,6/7). Esimiehet tiedostavat itsekin näiden alueiden haasteet omissa vastauksissaan. Palautteen anto ja annettu aika saavat kuitenkin yleisesti ottaen hyvät arvosanat, vaikka ne ovatkin tämän tutkimuksen alhaisimmat.

Esimiehet arvioivat omaa toimintaansa muita vastaajia kriittisemmin, ja tutkimus nostaakin esiin esimiesten jaksamisen. Jaksamisen tukemiseen tulee kiinnittää huomiota.

Avoimissa vastauksissa korostuvat vastaajien kasvanut tarve yhteydenpidolle ja tiedottamiselle koronapandemian ja tulevaisuuden epävarmuudesta vuoksi.

Lisätietoa:
Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola
0440 773 221, jenni.eskola@paijatha.fi