Ambulanssi ja paloauto, Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa ensihoitoa 24h-vuoroissa. Pelastuslaitoksen laskelmien mukaan kyseinen malli on kustannustehokkaampi kuin 12h-vuoromalli, johon Phhyky haluaa ensihoidon siirtää.

Tekstiin lisätty 11.5. tieto, että päätös lykkääntyy.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (Phhyky) esittää ensihoidon tuottamiselle uutta, maakunnallista mallia. Yhtymän hallituksen piti käsitellä esitystä 11.5., mutta asia otettiin pois esityslistalta. Ei ole tietoa, milloin asiaan palataan. Esitetyssä mallissa Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen tuottama ensihoito siirrettäisiin Phhykylle. Pelastuslaitos vastaisi ainoastaan osasta asemaverkostoa sekä ajoneuvokalustoa ja ensivastetoiminnasta. Palomiehiä hyödynnettäisiin perustason ensihoitajina osassa ensihoitoyksiköistä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ja Phhykyn nykyinen sopimus ensihoidon tuottamisesta on voimassa vuoden 2020 loppuun. Pelastuslaitoksella työskentelee tällä hetkellä noin 35 päätoimista ensihoitajaa, ja se vastaa kuudesta ympärivuorokautisesta ambulanssista. Lisäksi ensihoidossa työskentelee 120 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä valmisteli 11.5. päätettäväksi aiotun esityksen ensihoidosta, eikä pelastuslaitokselle annettu mahdollisuutta kommentoida sitä. Pelastuslaitos kuuli ehdotuksesta ensimmäistä kertaa (5.5.) alle viikko ennen kokousta yleisestä mediatiedotteesta.

Aiemmin tehtyä ensihoitoselvitystä pelastuslaitos on kommentoinut, mutta kommentteja ei ole jatkotyöstössä huomioitu. Ensihoitoselvityksessä ei myöskään arvioitu muutosten kustannusvaikutuksia, vaikka se oli asetettu yhdeksi selvityksen tavoitteista.

Pelastuslaitos valmis ottamaan suuremman vastuun ensihoidosta

Päijät-Hämeen pelastuslaitos näkee ehdotetun mallin heikkona. Mallissa palomiesten työaikaa esitetään muutettavaksi yhdenmukaiseksi ensihoitokeskuksen ensihoitajien kanssa. Pelastuslaitos kokee, että nykyinen työaika on ollut toimiva, eikä kuormitus ole ollut niin suurta, että tehollinen työaika ylittyisi. Esitetty toimintamalli aiheuttaa toteutuessaan pelastuslaitokselle YT-neuvottelut, ja sitä kautta työilmapiirin heikkenemisen.

”Käsittääksemme pelastuslaitos on tähän asti pystynyt tuottamaan laadukkaat ensihoidon palvelut sopimuksen mukaisesti ja taipunut nopeassakin aikataulussa Phhykyn ensihoitokeskuksen pyytämiin muutoksiin”, pelastusjohtaja Jari Hyvärinen sanoo.

”Pelastuslaitos jatkaisi mielellään ensihoidon tuottamista nykyisellä tavalla tai jopa ottaisi suurempaa tuottamisvastuuta ensihoidosta. Sille emme näe mitään estettä”, Hyvärinen jatkaa.

Pelastuslaitos ei näe säästömahdollisuuksia ensihoidon siirrolla kuntayhtymälle. Ehdotetussa mallissa säästöt näyttäisivät syntyvän mm. ambulanssien määrän ja miehistön vähentämisellä, mikä heikentää ja hidastaa kuntalaisten avunsaantia. Vaikutukset on nähty, kun ambulansseja on aikaisemmin alueella karsittu. Tämä tulee näkymään kriittisesti hoidon tasossa.

Työskentely 24h-vuoroissa kustannustehokas ja pidetty

Pelastuslaitos tuottaa ensihoitoa 24h-vuoroissa. Pelastuslaitoksen laskelmien mukaan kyseinen malli on kustannustehokkaampi kuin Phhykyssä käytössä oleva 12h-vuoromalli. Työntekijät arvostavat 24h-vuoroissa tehtävää työtä, eivätkä pidä sitä yhtä kuormittavana kuin 12h-vuorojärjestelmää, koska palautumisjaksot ovat pidempiä.

Pelastuslaitoksella viihdytään

Viime syyskuussa tehty henkilöstötutkimus (Innolink) osoitti, että pelastuslaitoksella viihdytään. Ensihoidon työntekijät antoivat Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle erinomaiset arvosanat työnantajana. Huomioon ottava työilmapiiri, hyvä esimiesten tuki sekä henkilöstön jaksamisesta välittäminen nousivat tutkimuksessa esiin, kun työntekijät arvioivat pelastuslaitosta työnantajana.

Pelastuslaitoksen ensihoidolla on myös monenlaista erikoisosaamista esimerkiksi suuronnettomuuksien hallinnasta. Pelastuslaitoksen ensihoidon koulutustiimi vastaa mm. palomiesten perustason ja ensivasteen vuorokoulutuksista ja sopimuspalokuntien ensiauttaja/evy-koulutuksesta. Pelastuslaitoksen ensihoito kouluttaa lisäksi Salpauksen opiskelijoita.

”Toivottavasti päättäjät perehtyvät kokonaisuuteen ja tekevät ratkaisun, jolla ei heikennetä kansalaisten palveluja ja turvallisuutta”, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola sanoo.

Lisätietoja:
Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen                        
0440 773 100, jari.hyvarinen@paijatha.fi

Ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola     
0440 773 221, jenni.eskola@paijatha.fi

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti
www.phpela.fi