Pelastuslaitos järjesti yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, sopimuspalokuntien ja Postin kanssa suuronnettomuusharjoituksen Orimattilassa.

Onnettomuus on juuri tapahtunut. Kuva: Salla Virta

Postin logistiikkakeskuksessa Orimattilan Pennalassa järjestettiin 18. syyskuuta kemikaalionnettomuusharjoitus. Kuvitteellisessa tilanteessa logistiikkakeskuksessa sattui onnettomuus, jossa trukki rikkoi kemikaalisäiliön ja siitä vuotaneelle rikkihapolle altistui viisitoista ihmistä.

Pelastustoiminnan keskiössä oli alueen eristäminen, uhrien pelastaminen, kemikaalisukellus sekä sen tukitoimet. Tavoitteena oli tehokas pelastus- ja ensihoitotoiminta dekontaminaatiota eli puhdistusta vaativassa monipotilastilanteessa. Dekontaminaatio on tarpeen aina, kun henkilöt ovat altistuneet vaaralliselle aineelle tai kemikaalille, joka on myrkyllinen, tartuntavaarallinen tai veteen liukenematon.

Harjoituspotilaat puhdistettiin alueelle rakennetulla puhdistuslinjastolla. Heitä näyttelivät Salpauksen opiskelijat. Tilanteessa harjoiteltiin myös sujuvaa tilanteen johtoa, viestiliikennettä ja viranomaisten yhteistyötä.

Harjoituksessa oli mukana Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen asemien 30 ja 50 henkilöstö, pelastustoiminnan päällystö, asemat 22, 23 ja 24 sekä 53. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos lainasi harjoitukseen kemikaalitorjuntayksikön. Lisäksi PHHYKY osallistui harjoitukseen kahdella ensihoitoyksiköllä ja kenttäjohtajalla sekä alueen sopimuspalokunnat turvasivat kiireelliset hälytystehtävät harjoituksen aikana. Osa heistä osallistui myös kemikaalionnettomuusharjoitukseen. Harjoitukseen osallistui kaikkiaan noin 60 henkilöä.

Laki määrää harjoitukset

Onnettomuustilanne suunniteltiin tuotantolaitoksen riskien mukaisesti. Harjoituksen järjestäminen perustui pelastuslain (379/2011) ja työturvallisuuslain (738/2002) velvoitteisiin kouluttaa yrityksen henkilöstöä varautumaan mahdolliseen omatoimiseen pelastustoimintaan onnettomuustilanteessa sekä asetukseen erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015), jonka 8 §:n mukaan suuronnettomuusharjoitukset tulee järjestää kerran kolmessa vuodessa. Asetuksen 7 §:n mukaan suuronnettomuusharjoitukset tulee toteuttaa yhteistoiminnassa toiminnanharjoittajan ja pelastustoimintaan osallistuvien muiden viranomaisten kanssa.

Kemikaalille altistunutta kuljetetaan pesuun. Kuva: Salla Virta

Pesulinjasto rakenteilla. Kuva: Salla Virta

 

Harjoituksessa testattiin puhdistuslinjastoa monipotilastilanteessa. Kuva: Salla Virta

 

 

Harjoitusalueelle pystytettiin ilmakaariteltta. Kuva: Salla Virta

 

Ensihoito tarkkaili potilaiden vointia. Potilaita näyttelivät Salpauksen opiskelijat. Kuva: Salla Virta

 

Harjoitukseen osallistui noin 60 henkilöä. Kuva: Harju