Vaaralliset kemikaalit

palomies

Vaarallisen kemikaalin tunnistat kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen vaaralausekkeista ja varoitusmerkinnöistä. Vaarallisia kemikaaleja koskevista päätöksistä ja tarkastuksista veloitetaan Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluhinnaston mukaiset valvontamaksut.

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista sekä ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista myymälässä on toimitettava os. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, kirjaamo, Mannerheiminkatu 24, 15100 Lahti tai phpela@phpela.fi.

 

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi, muutokset ja toiminnan lopettaminen

Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi jaetaan kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan

  • laajamittaiseen toimintaan, jota valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja 
  • vähäiseen toimintaan, jota valvoo pelastusviranomainen

Teollisen käsittelyn ja varastoinnin jaottelussa otetaan huomioon kaikki saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevalla tuotantolaitoksella käsiteltävät ja varastoitavat vaaralliset kemikaalit.

Pelastusviranomaiselle on tehtävä ilmoitus (kemikaali-ilmoitus) vähäisestä toiminnasta, mikäli käsittely- ja varastointimäärät sitä edellyttää. Käytännössä ilmoitusvelvollisuus määritellään suhdelukulaskennan avulla Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 5 §:n mukaan. Pelastusviranomaiselle tulee ilmoittaa ilmoituksenvaraisen toiminnan olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuotta pidemmäksi ajaksi ja toiminnan lopettamisesta. 

Myös tilapäisestä toiminnasta on tehtävä kemikaali-ilmoitus. Tilapäisellä käsittelyllä tai varastoinnilla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää kemikaalin käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai kilpailuissa tai muuta vastaavaa toimintaa.

Kemikaali-ilmoitus on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukausi ennen teollisen käsittelyn tai varastoinnin tai tilapäisen toiminnan aloittamista.

Toiminnaharjoittajan perusvelvollisuutena on huolehtia kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuden järjestämisestä. Huolehtimisvelvollisuus edellyttää turvallisuusjärjestelyistä huolehtimista ja nestemäisten aineiden osalta mm. vuotojen hallinnan järjestämistä. Ohjeita vuotojen hallintaan on esitetty Kooste vuotojenhallinnan hyvistä käytännöistä ympäristönsuojelun kannalta -oppaassa (kts. lisätietoja).

Tulipaloissa muodostuvien sammutusjätevesien leviämistä ympäristöön tai jätevedenpuhdistamolle tulee estää tarvittaessa rakenteellisin ratkaisuin, koska sammutusjätevesi voi sisältää ympäristölle haitallisia kemikaaleja, jotka aiheuttavat vesistön, maaperän ja pohjaveden pilaantumista. Sammutusjätevesien hallinta ja niiden ympäristövaikutukset -oppaassa on esitetty sammutusjätevesien hallintasuunnitelman sisällön laatimiseen ohjeistusta (kts. lisätietoja).

 

Ilotulitteiden varastointi myymälässä

Ilotulitteiden ja pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi ennen kaupan aloittamista. Varastointi-ilmoitus on kertaluonteinen, mikäli varastoinnissa ei tapahdu muutoksia. Pelastuslaitos toivoo kuitenkin vuosittaisia ilmoituksia myynnin jatkumisesta. Ilmoitus helpottaa myyntipaikkojen valvonnan suunnittelua.

 

Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen säilytys ja varastointi myymälässä

Myymälässä vaarallisten kemikaalien varastointi voi olla ilmoituksenvaraista. Nestekaasun osalta kemikaali-ilmoitus on tehtävä vähintään 200 kg varastoinnista. Samaan ilmoitukseen kirjataan myös muut vaaralliset myynnissä olevat kemikaalit. Palavien nesteiden säilytys kaupassa Tukes -oppaassa esitetään myymälähuoneessa sallitut enimmäismäärät, jotka perustuvat myymälän suojausratkaisuun. Lähtökohtaisesti palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen määrät on pidettävä myymälätiloissa mahdollisimman pieninä.

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan yhteydessä on havaittu, että kaupan alalla ei toistaiseksi ole riittävässä laajuudessa ryhdytty kemikaalivalvonta-asetuksen (685/2015) edellyttämiin toimenpiteisiin. Vastuullisen kaupan alan toimijan tulee toteuttaa asetuksen mukaiset suojausratkaisut ilman, että valvontaviranomainen tulee sitä jokaisen myymälän kohdalla erikseen määräämään. Lisätietoja suojausratkaisuista: Kirje myymäläsäilytyksestä toiminnanharjoittajille 2018 ja Tarkentavia ohjeita vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytykseen. 

 

Öljylämmitys

Huolto- ja kunnossapito-ohjelman tulee kattaa öljylämmitykseen liittyvät tarkastukset ja korjaukset. Vaaratilanteita esiintyy öljylämmityslaitteiston virheellisen asennuksen, öljysäiliön täytön ja öljylämmityksen kunnossapidon laiminlyöntien seurauksena. Vahinkotilanteita aiheutuu erityisesti säiliön syöpymisestä, täyttövahingoista, putkirikoista ja suoja-altaan tiiveyden pettämisestä. Kiinteistön omistaja vastaa kunnostuksesta öljyvahingon sattuessa. 

Öljylämmityslaitteistojen sekä lämmitysöljysäiliöiden asentaminen on luvanvaraista toimintaa. Kattilahuoneet ja polttoainevarastot vaativat rakennusluvan. Öljylämmityslaitteiston sekä -säiliön saa asentaa vain Tukesin hyväksymä asennusliike.

Pelastuslaitos suosittelee kaikkien öljysäiliöiden säännöllistä tarkastuttamista.Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt kuuluvat lakisääteisen tarkastuksen piiriin. Moni Päijät-Hämeen kunnista velvoittaa ympäristönsuojelumääräyksissään tarkastuttamaan kaikki öljysäiliöt Tukesin hyväksymällä tarkastusliikkeellä.

 

Polttonesteet työmailla ja maastossa

Polttonesteiden kuljetuksesta ja varastoinnista työmailla vastaa usein koneurakoitsija, maanrakentaja tai muu vastaava toiminnanharjoittaja. Vastuu säiliöstä on aina säiliön omistajalla/ haltijalla, joka myös ensisijaisesti vastaa mahdollisen öljyvahingon puhdistuskustannuksista. Onkin tärkeää, että säiliön omistajalla/haltijalla on oikeaa tietoa säiliön sijoittamiseen, kuljettamiseen, tarkastamiseen, huoltoon ja käytöstä poistamiseen liittyvistä asioista. 

Opas sisältää uuden säiliön osto-oppaan sekä tietoa säiliöihin ja polttonesteen varastointiin sekä tiekuljetukseen liittyvistä viranomaismääräyksistä.

 

Jakeluasemat

Polttonesteiden jakeluasemien toimintaan ja viranomaisvalvontaan on laadittu jakeluasemaopas, jonka tarkoituksena on yhtenäistää valvontatyötä sekä jakeluasemien huoltoa ja kunnossapitoa. Oppaassa käydään läpi jakeluasemien kunnossapitoa eri toimijoiden, kuten asemanhoitajien ja pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisten roolia. Oppaaseen on tiivistetty jakeluasemia koskevien säädösten olennaiset kohdat. Toimijoiden ja valvontaviranomaisten tulee perehtyä alan säädöksiin ja normeihin. Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että jakeluasema säilyy vähintään rakennusluvan ja ympäristösäädösten edellyttämällä tasolla.