PELASTUSLAITOKSEN TEHTÄVÄT

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on 11 kunnan yhteinen pelastusorganisaatio, jonka hallinnasta vastaa Päijät-Hämeen liitto. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen kuntien edustajista koottu johtokunta. Johtokunnasssa on 10 jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii Juha Kolu.

Vuoden 2004 alusta toiminut Päijät-Hämeen pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastustoimen alueesta. Päijät-Hämeen alueellisen laitoksen palvelukseen siirtyi tuolloin n. 200 aiemmin kuntien pelastustoimessa työskennellyttä henkilöä. Näiden lisäksi kaikki alueen vapaaehtoiset ja puolivakinaiset palokunnat toimivat myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntina.

Alueellisiin pelastuslaitoksiin siirtyminen on suurin muutos pelastusalalla yli 70 vuoteen. Uudistuksella halutaan vauhdittaa koko turvallisuusajattelun viime vuosina myönteisesti kehittynyttä suuntaa.

Turvallisuuskulttuurin edistäminen ja onnettomuusriskien hallinta on otettu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen keskeisimmäksi toiminnan tavoitteeksi. Onnettomuuksien ehkäisyyn pyritään suuntaamaan jatkuvasti lisää voimavaroja.

Laki velvoittaa, että alueellisen pelastustoimen tulee:

 • Ylläpitää pelastustoimen tehtäviä varten pelastustoimen järjestelmää
 • Huolehtia pelastustoimen alaan kuuluvasta valistuksesta ja neuvonnasta sekä toimia asiantuntijana pelastustointa koskevissa asioissa
 • Huolehtia pelastusviranomaisille kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä ja vahinkojen rajoittamisesta sekä palotarkastuksista
 • Huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä
 • Huolehtia osaltaan väestönsuojeluun kuuluvista tehtävistä ja ylläpitää niiden edellyttämää valmiutta
 • Yhteensovittaa eri viranomaisten ja pelastustoimeen osallistuvien muiden tahojen toimintaa pelastustoimessa
 • Huolehtia osaltaan pelastustoimen henkilöstön kouluttamisesta.

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2014-2017 on hyväksytyy maakuntavaltuustossa 3.12.2013.


Päijät-Hämeen alueellisen pelastustoimen yhteistyöllä saavutetaan lukuisia merkittäviä etuja.

Pelastushenkilöstöä ja muita voimavaroja voidaan tarpeen mukaan mitoittaa ja sijoittaa tehokkaasti eri puolille maakuntaa.

 • Yhteisillä kalustohankinnoilla saavutetaan paitsi parempi yhteensopivuus, myös merkittäviä rahallisia säästöjä.
 • Henkilöstön koulutus tehostuu ja henkilöstö saadaan paremmin kykyjään ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin.
 • Hälytys-, viestiliikenne- ja tietojärjestelmät ovat yhdenmukaiset ja tarjoavat mahdollisuuden avun nopeampaan ja tarkempaan hälyttämiseen.
 • Pelastusalalle elintärkeän vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus saadaan paremmin turvattua.
 • Tasokkaampia valistus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita on helpommin saatavissa.


Alueelliselle pelastustoimelle on asetettu kunnioitettava tavoite; suomalainen pelastustoimi halutaan Euroopan tehokkaimmaksi!

Suomi on turvallinen maa ja Päijät-Häme on turvallinen maakunta. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen onnistumista voidaan parhaiten mitata seuraamalla onnettomuusmäärien ja niistä aiheutuneiden vahinkojen suuruuden kehittymistä.

Tehokas toiminta edellyttää kuitenkin myös kansalaisten omatoimisen varautumisen kehittymistä. Kansalaisen onkin yhä enenevissä määrin itse kyettävä kantamaan vastuuta omasta turvallisuudestaan. Me voimme näillä sivuilla antaa siihen työhön sopivia työkaluja.

 

 

 

 

 

 

 

 

powered by eMedia