VÄESTÖNSUOJELU POIKKEUSOLOISSA

Väestönsuojelun perimmäisenä tarkoituksena on väestön ja omaisuuden sekä ympäristön suojaaminen, joka perustuu pelastuslakiin.

Yhteiskunnan kriisinkestokyvyn varalta tehtäviä ennakkovalmisteluja kutsutaan varautumiseksi. Valmiuslaki (12§) säätää sen osaksi julkishallinnon normaaliaikaista ja säännönmukaista tehtävien hoitoa.

Pelastusviranomaiset johtavat paikallisesti pelastustoimintaa ja siihen liittyvää väestönsuojelua, kunnat ja muut pelastuslain määrittelemät viranomaiset osallistuvat siihen omalla panoksellaan.

Kunnan valmiussuunnitelma on valmiuslain edellyttämä varautumisen suunnitelmakokonaisuus, jossa keskushallinnon johdolla laadittuun valmiussuunnitelman runkoon toimialat laativat omat valmiussuunnitelmansa. Kukin ministeriö ohjeistaa hallinnon alaansa.

 

Nykyaikaisen yhteiskunnan uhat

Yhteiskunnan turvallisuusstrtegiassa on määritelty uhkakuvat seuraavasti: Voimalahuollon vakavat häiriöt, tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt - kyberuhkat, kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt, yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt, elintarvikehuollon vakavat häiriöt, rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt, suuroonttomuudet, luonnon äärilmiöt ja ympäristöuhkat, terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus, rajaturvallisuuden häiriöt, poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus, sotilaallinen voimankäyttöVäestönsuojelu on osa pelastustointa.

Pelastustoimen palveluja Päijät-Hämeen kunnille (11) tuottaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Pelastusviranomaiset toimivat lainsäädännön antamilla viranomaisvaltuuksillaan ja kunnan johtajat normaaleilla toimivaltuuksillaan tai valmiuslain perusteella valtioneuvoston määräämillä lisävaltuuksilla.

 

organisaatiokaavio

 

powered by eMedia