Johtokunta

paperit

 

Jäsenet

Juha Kolu
Puheenjohtaja
Lahti
Jenna Koskelo
Jäsen
Nastola
Veli-Pekka Koskinen
Jäsen
Sysmä
Kirsi Lehtimäki
Jäsen
Heinola
Minna Parkkonen
Jäsen
Lahti
Pekka Peltonen
Jäsen
Kärkölä
Marja Rainio
Jäsen
Orimattila
Veli-Matti Tanhuva
Jäsen
Hollola
Mikko Saukko
Jäsen
Lahti
Erkki Syrjänen
Jäsen
Padasjoki
Pirjo Ahola
Varajäsen
Asikkala
Tiina Hellstén
Varajäsen
Hämeenkoski
Pasi Jalonen
Varajäsen
Hollola
Mervi Lilja
Varajäsen
Nastola
Jani Markkanen
Varajäsen
Orimattila
Pekka Moilanen
Varajäsen
Heinola
Pertti Mäkinen
Varajäsen
Hartola
Tuula Nokkanen
Varajäsen

Mikko Unelius
Varajäsen
Lahti
Pentti Vilmi
Varajäsen
Lahti
Jouni Kokki
Henkilökunnan edustaja
Heinola
Esa Koskimaa
Vara henkilökunnan
edustaja
Lahti
Jari Parkkonen
Maakuntajohtaja
Lahti
Jari Salonen
Maakuntahallituksen pj.
Lahti
Jari Hyvärinen
Pelastusjohtaja
Lahti
Merja Saasmo
Hallintopäällikkö
Lahti
Emmi Löytömäki
Hallintosihteeri
Lahti

 

Pöytäkirjat

4.4.201715.2.20178.11.2016
1.9.2016
17.5.2016
19.4.2016
24.2.2016
4.11.2015
26.8.2015
8.5.2015
15.4.2015
11.3.2015