PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOIDON HENKILÖKUNTA

Ensihoitajat

Useimmat ensihoitotehtävistä eivät ole taistelua elämästä tai kuolemasta. Usein avuntarvitsijaa voidaan auttaa siten, ettei kuljetusta ambulanssilla hoitolaitokseen enää tarvita ollenkaan. Esimerkki tällaisesta hoitotoiminnasta on alhaisesta verensokerista johtuvat tajunnantason aleneminen. Pelastuslaitoksen ensihoidon tehtävistä noin 20 % johtaa tilanteeseen, jossa autettavaa ei kuljeteta sairasautolla hoitoon.

Väestö ikääntyminen vaikuttaa ensihoidon tehtävien jatkuvaan lisääntymiseen Suomessa. Pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnassa tehtävät lisääntyvät 3 - 5 %:a vuodessa. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnan laadukkuuden mittareita onvatkin, miten kaikille potilaille pystytään tarjoamaan tasa-arvoista ja oikein mitoitettua apua. Ensihoitotoiminassa toteutettavan potilaan hoidon sekä hoitopaikat kulloiseenkin vaivaan on ohjeistanut Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensihoitokeskus.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palveluksessa oleva ensihoitohenkilöstö jakautuu hoitotason ja perustason ensihoitajiin. Koulutukseltaan kaikki ensihoitajat ovat joko

 • AMK ensihoitaja/sairaanhoitajia tai
 • AMK sairaanhoitajia tai
 • Ensihoitoon suuntautuneita lähihoitajia tai 
 • Pelastajia

 

Ensihoitajat ensihoitotehtävissä

Hoitotason ensihoitajat työskentelevät vain ensihoidon työtehtävissä, eivät pelastuslaitoksen muissa yksiköissä. Suurin osa perustason palomies-ensihoitajista toimii myös palo- ja pelastustehtävissä Lahdessa. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnassa mukana olevat perustason ensihoitajat voivat tarvittaessa mm.

 • Käyttää happi- ja imulaitteita
 • Varmistaa heräämättömän potilaan ilmatien mekaanisilla hoitovälineillä
 • Aloittamaan tarvittaessa suonensisäisen nesteensiirron
 • Käyttämään elvytystilanteessa (video 20 sek.) defibrillaattoria sekä suonensisäisesti annosteltavia elvystyslääkkeitä
 • Herättelemään tajuttoman sokeritautipotilaan (hypoglykemia) kohteessa suonensisäisellä sokeriliuoksella
 • Toteuttamaan kouristavan potilaan lääkehoitoa
 • Hoitamaan rintakipupotilasta

 

Hoitotason ensihoitajat pystyvät tämän lisäksi hoitamaan lääkkeillä ja ensihoitotoimenpiteillä

 • Hengitysvaikeuspotilaita
 • Tajunnantasoltaan alentunutta potilasta ja varmistamaan tarvittaessa tajuttoman potilaan ilmatiet hengitysputkella
 • Rytmihäiriöpotilasta sekä toteuttamaan tarvittaessa rytmihäiriöpotilaan ulkoisen tahdistuksen
 • Sydänveritulpan liuotushoitoa potilaan luona (infarktipotilaan trombolyysin toteutus)
 • Vammapotilaiden lääkkeellistä kivunpoistoa
 • Muita vaativia henkeäpelastavia lääkehoitoja esim. myrkytysten vastalääkkehoitoja

Kolaripotilaan tuenta

 

 

Lääkesetti

 

 PH326

 

PH122 hälytysajossa

powered by eMedia