PELASTUSLAITOKSEN ENSIVASTETOIMINTA

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuotaa ensivastepalveluita koko Päijät--HÄmeen sosiaali- ja terveysyhtymän toimialueella ensihoitokeskuksen kanssa ensihoitopalvelun toteuttamisesta solmitun yhteistoimintasopimuksen perusteella. Pelastuslaitos on solminut oman toimialueensa ulkopuolisesta ensivastetoiminnasta yhteistoimintasopimukset Iitissa Kymenlaakson ja Myrskylässä sekä Pukkilassa Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Lisäksi ensivastepalveluita Päijät-Hämeessä toteuttavat Lahden järvipelastajat sekä Punaisen RIstin Lahden alueen osasto.

Ensivastetoiminnassa apuun hälytetään aina lähin kohteen tavoittava yksikkö. Hätäkeskus hälyttää Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensihoitokeskuksen  antamien hälytysohjeiden perusteella pelastusyksikön, sammutus- tai miehistöauton ensivasteena, mikäli se saavuttaa avuntarvitsijan ensihoitoyksikköä (ambulanssia) nopeammin. Ensivasteyksikkö voidaan myös pyytää avustamaan ensihoidon yksikköä sellaisiin tehtäviin, jossa autettava on välittömässä hengenvaarassa ja hoidon toteuttamiseen tarvitaan avuksi lisähenkilöstöä.

Päijät-Hämeessä ensivastetoiminta on ensilähdön sopimuspalokunnille merkittävä osa toimintaa. Ensivastetehtävät muodostavat  valtaosan sopimuspalokuntien hälytystehtävistä.

Lahdessa, Heinolassa, Hollolassa, Nastolassa ja Orimattilassa päätoimisen henkilöstön miehittämät pelastusyksiköt hälytetään ensivastetehtäviin päivittäin.

Ensivastetoiminnassa potilaan hoidon toteuttamisessa noudatetaan koko alueella Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensihoitokeskuksen ensivastetoiminnan toteuttamisesta antamia ohjeita. Ensivasteyksiköllä ei autettavaa koskaan kuljeteta jatkohoitoon järvialueita lukuunottamatta.

Sopimuspalokuntien ensivasteyksikössä on vähintään kaksi henkilöä, jotka ovat suorittaneet palokuntien ensiapukurssin ja saaneet erillisen ensivastekoulutuksen. Ensivastekoulutus alueella toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ensihoitokeskuksen kanssa, joka määrittää toteutettavan koulutuksen sisällöt. Koulutuksen toteuttamisessa käytetään teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoitteita, joita toteutetaan mm. erilaisia simulaattoreita käyttämällä.

Kaikkien ensivasteyksiköiden hoitovälineistöllä on mahdollista:

  • Toteuttaa varhainen defibrillaatio
  • Varmistaa elottoman hengitystiet mekaanisesti (laryx-putkella) ja avustaa hengitystä hengityspalkeella
  • Antaa happea
  • Seurata veren happipitoisuutta
  • Vapauttaa ilmatiet imemällä
  • Mittata verensokeria
  • Hoitaa alhaista verensokeria glukagonilla
  • Mittata verenpainetta
  • Hoitaa lääkkeillä rintakipua, allergista reaktiota ja alhaisia verensokereita
  • Ensiapuvälineet verenvuotojen tyrehdyttämiseen ja vammojen suojaamiseen sekä välineet kaularangan tukemiseen

 

Ensivasteyksikkö auttajana

Ensivasteyksiköiden henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Ensivastetoiminnassa toteutettu hoito kirjataan hoitokertomukseen, joka on terveydenhuollon käyttöön hyväksymä potilasasiakirja.

Ensivaste- ja ensiauttajatoiminnan tarkoituksena on turvata maakunnan asukkaille tasapuoliset mahdollisuudet avun saamiseen silloin, kun lähin ensihoidon yksikkö on kaukana tai estyneenä toisessa tehtävässä. Toiminnalla taattaan noin 75 %:n alueen asukaspohjan tavoittaminen enintään 8 minuutissa ensihoidollisissa hätätilanteessa. Ensivasteyksikkö pystyy aloittamaan avun tarvitsijan kannalta henkeä pelastavat toimenpiteet tai estämään lisävaurioiden aiheutumisen jo ennen kuin ensihoidon henkilökunta saapuu kohteeseen.

 

 

 

 

 

 

powered by eMedia