PELASTUSLAITOKSEN ENSIHOIDON PERIAATTEET

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen arvot 

Oikeudenmukaisuus, luotettavuus, ammattitaitoisuus, inhimillisyys, yhteistyökyky

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnan tavoitteena on tuottaa ensihoitosopimusten perusteella korkeatasoisia ensihoitopalveluita, jotka huomioivat alueen väestöpohjan ja eri hoitolaitoksien tarpeet. Ensihoidon laadunhallintaan on kehitetty laatujärjestelmä, jonka avulla ensihoitoa kehitetään vastaamaan jatkuvasti muuttuvia alueen tarpeita. Pelastuslaitoksen ensihoito on aktiivisesti mukana pyrkimyksissä kehittää koko Päijät-Hämeeseen alueellisesti toimivaa ensihoitojärjestelmä.

Ensihoitotoiminnassa mukana olevan henkilöstön ammattitaitoa kehitetään ja jaksamista seurataan jatkuvasti. Henkilöstön ammattitaito ja motivaatio ovat ratkaisevassa asemassa, kun ensihoitopalveluita pyritään tuottamaan tehokkaasti ja taloudellisesti.

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnan periaatteita ovat

1.Palvelukyky ja vaikuttavuus

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalveluja alueen terveydenhuollon kanssa solmittujen sopimusten ja sovittujen toimintamallien mukaisesti. Palvelukykyä kehitetään seuraamalla ensihoitotehtävillä potilaiden tavoittamisviiveitä sekä järjestämällä säännöllisin väliajoin asiakastyytyväisyyskyselyjä. Ensihoidon laadunvalvontaa toteutetaan kiintesääs yhteystyössä Päijät-Hämeen sosiaali- jaterveyspiirin ensihoitokeskuksen ensihoidon ylilääkärin Kari Kristerin kanssa.

2.Uudistuminen ja henkilöstön työkyky

Henkilöstön ammatillista kehittymishalukkuutta tuetaan ja henkilöstön kanssa toteutetaan kehittämiskeskusteluita. Myös henkilöstöetuuksia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Henkilöstön työkykyä mitataan työtyytyväisyystutkimuksilla sekä seuraamalla työstä poissaolojen määriä.

3.Taloudellisuus ensihoidossa

Pelastuslaitoksen ensihoidon toiminta toteutetaan laaditun talousarvion puitteissa siten, että toiminnan tuotot kattavat toiminasta aiheutuneet kulut. Myös pääomahankinnat katetaan toimintatuotoilla. Talousarvion toteutumista seurataan neljännesvuosittain.

 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen visio 2015:

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on alueensa keskeisin ja tärkein turvallisuusvaikuttaja sekä ensihoitopalvelujen tuottaja.

 

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen toiminta-ajatus 2015:

 Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuottaa alueellaan korkeatasoiset palvelutasopäätöksen huomioivat pelastustoimen ja ensihoidon palvelut  tehokkaasti, innovatiivisesti ja taloudellisesti. 

 

 

 

 

powered by eMedia