YLEISÖTILAISUUKSIEN PELASTUSSUUNNITELMA

 

Pelastuslain ja -asetuksen mukaisesti liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuva vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien henkilöiden suuren määrän tai muun erityisen syyn johdosta, on laadittava pelastussuunnitelma.

Pelastuslaki 379/2011, 16 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma,

1 mom

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.

Asetus pelastustoimesta 407/2011

3 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Tapahtumia, joissa on oltava pelastussuunnitelma
1) Arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) Käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) Tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

 

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman sisältö: Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on (1.) selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. (2.) Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt sekä (3.) tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle annettavat ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle. (PeL 16§, 3 mom).

Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 §:n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Tämä suunnitelma voi olla esimerkiksi turvallisuusasiakirja.

Suunnitelmat tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen yleisotilaisuudet@phpela.fi

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat tarkastaa Heinolan päällystöpäivystäjä, 0440-773 128, yleisotilaisuudet@phpela.fi.  Hän antaa myös neuvoa ja opastusta suunnitelmien laatimisessa. Mikäli ette saa toimitettua suunnitelmaa sähköisessä muodossa ottakaa yhteys päällystöpäivystäjään.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on uusinut ohjeet yleisötilaisuuksien turvallisuusjärjestelyistä. Samalla on uusittu ohjeisiin liittyvät lomakkeet. Ohjeet löytyvät Ohjeet ja lomakkeet kohdasta.

 

Kuluttajaturvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaan vastuu palvelujen turvallisuudesta on palvelun tarjoajalla. Kuluttajapalvelulla tarkoitetaan sellaista palvelua, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen. Kuluttajapalveluiden valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle TUKES. 

Lisätietoja kuluttajaturvallisuudesta ja sen valvonnasta löydät osoitteesta www.tukes.fi tai oheisen linkin kautta


Yleisötilaisuuksien valvonta

Yleisötilaisuuden tarkastuksen määräytyminen perustuu Pelastuslain 16 pykälään (PeL 379/2011, 16 § Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma). Pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa suorittaa palotarkastus ja tarkastaa yleisötilasuuden turvallisuusjärjestelyt katsoessaan tämän tarpeelliseksi. Tarve perustuu viranomaisen harkintaan arvioiden tapahtuman riskejä. Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan kirjattuja ohjeellisia rajoja on:

  • Samanaikaisesti tapahtumassa paikalla yli 2000 henkilöitä.
  • Tarkastus suoritetaan myös tarvittaessa, mikäli henkilömäärä on pienempi, mutta tapahtumassa käytetään pyrotekniikkaa, sen poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

 

Pelastuslaitoksen johtokunta on hyväksynyt käyttöön otettavaksi valvontasuunnitelman sekä siihen liittyvän hinnaston valvontatehtävistä.

Valvontamaksu isommissa tapahtumissa on 220 euroa alv. 0%. Tilaisuudet joissa on yli 2000 henkilöä . Valvontamaksu sisältää pelastussuunnitelman tarkastamisen.

Valvontamaksu pienemmissä tapahtumissa on 110 euroa alv. 0%. Tilaisuudet joissa henkilömäärä alle on 2000 henkilöä . Valvontamaksu sisältää pelastussuunnitelman tarkastamisen.

powered by eMedia