Tulentekoilmoitus ja kulotus

puukasa

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varoitukset voi tarkastaa Ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. 

Pelastuslaissa avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Myös kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotuleksi.

Kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa. Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua. Ilmoitus kulotuksesta tehdään suoraan pelastuslaitokselle alla esitetyllä ilmoituslomakkeella tarvittavina karttaliitteineen. Kirjallisen ilmoituksen kulotuksesta tekee kulottaja.

Avotulenteko esim. puutarhan risujen ja oksien hävittämistä varten on Päijät-Hämeen alueen kuntien asemakaava-alueilla kielletty siitä aiheutuvien savuhaittojen vuoksi. Asemakaava-alueen ulkopuolella poltto on sallittu. Määräys perustuu jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksiin.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Alueen pelastusviranomainen voi myös keskeyttää avotulen käytön, jos siitä aiheutuu välitön tulipalon tai onnettomuuden vaara.

Lisätietoa