Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen ensihoito-osastolla on haettavana kaksi (2) ENSIHOITAJAN VIRKAA

Virat täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on Ensihoitoasetuksen (585/2017) 8 § kohdan 3 a mukainen kelpoi-suus. Voimassa oleva Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitokeskuksen myöntämä hoitotason hoi-tovelvoite.  Vähintään BC1-luokan ajo-oikeus. Voimassa olevat LOVe –luvat. Tartuntatautilain 48§:n mu-kainen rokotussuoja.

Eduksi katsotaan kokemus hoitotason ensihoitajan tehtävistä sekä Päijät-Hämeen ensihoitojärjestelmän tuntemus. Arvostamme hyvää fyysistä kuntoa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista osallistumista työyhteisön kehittämiseen. 

Työssäkäyntialueena ensihoidon työtehtävissä on koko Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ensihoitopal-velun alue.

Palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Työaika on toistaiseksi poikkeusluvan mukainen vuorokausirytmi, jota tehdään 24 tunnin työvuoroissa.

Koeaika on neljä kuukautta.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilas-taan, ellei ole jo aikaisemmin käynyt laitoksemme työterveystarkastuksessa sekä suostumus huumetes-taukseen.

 

Turvallisuusselvitys
Valitulta edellytetään suostumusta mahdollisen turvallisuusselvityksen tekemiseen

 

Hakemukset
Ensihoidon palvelupäällikkö vs. Jenni Eskola
Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24
15100 Lahti

Kuoreen tunnus ”ensihoitajan virka”
Hakemuksiin on liitettävä CV. Haastattelujen yhteydessä tarkastamme alkuperäiset todistukset.

 

Hakuaika on 11.12.2018 klo 15.00 mennessä

 

Lisätietoja
vs. ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola p. 0440 773 221.

Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse

 

Lahti 27.11.2018

vs. ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola